Aangeboden door: agilescrumgroup.com

Interview: wat is stakeholder management en waarom wordt het steeds belangrijker?

Fred Batten, trainer en coach bij Agile Scrum Group

In dit artikel behandelen we een interview dat we met Fred Batten, trainer en coach bij Agile Scrum Group, hebben gehouden. Hij is expert rondom het onderwerp stakeholder management. In dit interview zijn we dieper ingegaan op het onderwerp en leren wij waarom goed stakeholder management van belang is en wat hoe dit gecombineerd wordt met het Agile werken.

Wat is stakeholder management?

“Stakeholder management gaat onder andere over het inzicht krijgen in de behoeftes die leven in relatie tot een product of project. Daarnaast draagt stakeholder management bij aan het creëren van een draagvlak voor het bereiken van een gezamenlijk resultaat. Het ‘wij gevoel’ wordt zeer naar voren gebracht in plaats van dat de individuele belanghebbende naar een resultaat werken. Verder zorgt stakeholder management voor het overdragen van kennis over elkaars processen, wat leidt tot het hebben van meer begrip voor de ander. Een niet te vergeten aspect van stakeholder management is het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor team/afdeling overstijgende processen, wat ook meer begrip en saamhorigheid oplevert.”

Welke knelpunten kunnen voorkomen worden met een juist stakeholder management?


“Het belangrijkste knelpunt dat je voorkomt met goed stakeholder management, is dat de Product Owner (in geval conform het Scrum Framework wordt gewerkt) zijn mandaat niet in stelling hoeft te brengen. Immers, de Product Owner heeft het mandaat om bijvoorbeeld beslissingen te nemen over de volgorde waarin werk wordt opgepakt. Met goed stakeholder management nemen de stakeholders samen dat besluit en hoeft de Product Owner zijn mandaat niet aan te spreken. Het eindresultaat is een beter gedragen besluitvorming.”

Hoe kan Agile Scrum Group bijdragen aan het verbeteren van jullie stakeholder management?

“Door middel van het bijwonen van een training stakeholder management kan Agile Scrum Group extra waarde toevoegen aan jullie stakeholder management. Wij kunnen dit op twee manieren faciliteren: 1) via een open-inschrijving training of 2) met een in-company traject. De in-company trainingen leveren extra toegevoegde waarde doordat de Product Owners binnen een bedrijf van elkaar leren. Geregeld zien we dat de Product Owners na de training met elkaar in contact blijven om zich samen te blijven ontwikkelen rond het onderwerp stakeholder management.

Aanvullend kan een Agile coach van Agile Scrum Group in de praktijk meedraaien en adviezen geven. Dit kan heel praktisch door bijvoorbeeld mee te kijken bij stakeholder overleggen en tips te geven. Een andere manier is om bijvoorbeeld samen een stakeholdermap op te stellen of te reviewen. Afhankelijk van de behoeftes geven we hier invulling aan.”

Waarom is stakeholder management van belang?

“Stakeholder management is met name van belang om te zorgen dat er draagvlak is voor het resultaat dat neergezet gaat worden. Hiervoor is het van belang dat iedereen zich gehoord voelt. Om het laatstgenoemde te bereiken is het noodzakelijk dat ieders belang helder moet zijn. Dit lijkt een open deur, maar geregeld zien wij dat er alleen maar standpunten worden uitgewisseld en dat het belang achter het standpunt niet helder wordt. Om die reden wordt er in de training aandacht gegeven aan, wat ik noem, de zachte kant van stakeholder management. Praktisch gezien betekent dit inzicht krijgen in hoe je gesprekken voert, zodat de belangen duidelijk worden. Het inzicht wordt verkregen door enerzijds een stuk theorie met betrekking tot dit onderwerp, maar er is ook ruimte gereserveerd om hier mee te oefenen.”

Wat zijn huidige trends/ veranderingen in stakeholder management?

“Stakeholder management gaat over de interactie tussen mensen. In het verleden werd er vaak geprobeerd met modellen invulling te geven aan stakeholder management. Op dit moment zie je dat er meer aandacht is voor de zachte aspecten van stakeholder management zoals communicatie en samenwerking.”

Hoe ziet stakeholder management er volgens jou over 10 jaar uit?

“Mijn ideaalbeeld is dat er geen stakeholders meer zijn. Op dit moment zien we stakeholders nog vaak als een aparte groep die buiten het team staat die een product realiseren. Als ik zeg dat er geen stakeholders meer zijn dan bedoel ik dat de stakeholders volledig onderdeel zijn van het team dat een product realiseert en actief meehelpen om waarde te creëren.”

Nieuws

menu