Natuurbegraafplaats in Appelscha wil uitbreiden. Er is momenteel veel belangstelling voor natuurbegraven

De beoogde locatie.

De beoogde locatie. Gemeente Ooststellingwerf

De Stichting Begraafplaatsen Terwisscha wil de natuurbegraafplaats aan de Kloosterweg in Appelscha uitbreiden met een oppervlakte van 1200 m2, voor maximaal 150 graven.

Op het terrein zijn al een reguliere begraafplaats en een natuurbegraafplaats aanwezig. De uitbreiding vindt plaats aan de oostzijde van de huidige begraafplaats. Er is momenteel veel belangstelling voor natuurbegraven. Bij veel mensen spreekt de gedachte aan ‘zichzelf terug te geven aan de natuur’.

Gevolgen voor omgeving gering

De uitbreiding is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied. De gevolgen van de uitbreiding zijn volgens de gemeente gering. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van natuurbegraafplaats, het verwijderen van ondergroei en opslag bomen, aanleg van een paadje met kleischelpen, mogelijke ophoging van de grond op het lage gedeelte en het snoeien van struiken. Er hoeven geen bomen te worden gekapt. Daarnaast wordt de grondwaterstand niet verlaagd of veranderd. De huidige uitstraling als bos en natuurgebied blijft volgens de gemeente gehandhaafd.

Vergunning

De natuurbegraafplaats ligt vlakbij een grondwaterbeschermings- en waterwingebied. Beheerder Vitens heeft toestemming verleend voor de uitbreiding van de natuurbegraafplaats. De gemeente is in gesprek met de provincie om na te gaan of er een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming vereist is. De begraafplaats ligt namelijk binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Als er een vergunning nodig is en deze wordt niet verleend, kan de uitbreiding niet doorgaan. De kans hierop acht de gemeente gering.