GroenLeven wil zonnepark realiseren op grens van Friesland en Drenthe bij Oude Willem. Westerveld ziet niets plannen

In het rood gearceerde gebied zou et zonnepark moeten komen. Eigen foto

Het plan van GroenLeven BV om op een perceel van 47 hectare groot langs de Bosweg tussen Oude Willem en Hoogersmilde een zonnepark aan te leggen kan niet op goedkeuring rekenen van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld. Er zouden volgens B en W teveel bouwwerken op grond komen die nu een landbouwbestemming heeft.

GroenLeven BV heeft in het najaar van 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plan. Het college legt de gemeenteraad nu een zogeheten weigeringsbesluit voor, dat volgende week dinsdag besproken wordt tijdens de Politieke Avond.

Het zonnepark gaat volgens de omschrijving in de aanvraag omgevingsvergunning uit van natuurontwikkeling met energieopwekking. Volgens het raadsvoorstel levert dit echter 37 hectare aan bouwwerken op. Het gaat dus om een bedrijfsmatige functie, oordeelt het college, waarbij natuur- en landbouwontwikkeling ondergeschikt zijn. Het project heeft geen relatie met de landbouwfunctie die de locatie nu heeft en omdat het plan dus in strijd is met het bestemmingsplan moet worden beoordeeld of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dit is vereist om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.

Inpasbaar?

B en W grijpen hiervoor terug op het rapport Energietransitie in het Westerveldse landschap, dat Het Oversticht op 1 februari 2021 heeft opgeleverd. Hierin wordt de gemeente in drieën verdeeld: gebieden waar energieprojecten absoluut niet inpasbaar zijn, gebieden die zich lenen voor kleinschalige initiatieven en gebieden waar grootschalige opwek mogelijk is. Het geplande zonnepark zou in een landschappelijk kwetsbaar gebied komen en het zou ook veel te groot worden om als landschappelijk passend te worden beschouwd.

Dat het park op een perceel in het Natuurnetwerk Nederland zou komen, werkt ook niet in het voordeel van de initiatiefnemer. In het Natuurnetwerk Nederland mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Nederland aantasten. Door het zonnepark zou er slechts sprake zijn van een beperkte kans op natuurontwikkeling.

Gedeputeerde Staten zouden ook moeten instemmen met dit plan, dat afwijkt van het bestemmingsplan. Hiervoor kijkt de provincie naar de Provinciale Omgevingsverordening en het zonnepark voldoet ook niet aan de eisen die hierin worden gesteld.

‘Grote impact’

Er ligt een grote opgave op het gebied van verduurzaming, maar dat betekent volgens het college niet dat er ongelimiteerd projecten voor grootschalige energieopwekking kunnen worden gerealiseerd. ‘Dit heeft een grote impact op het landschap en de samenleving’, aldus het college.

Momenteel wordt een energievisie ontwikkeld en het college wil dit traject én beleid afwachten om op die manier de potentie van gronden voor de inrichting van grootschalige opwek van energie beter te kunnen wegen. Dit antwoord hebben meerdere initiatiefnemers voor zonneparken de afgelopen jaren gekregen. GroenLeven BV heeft ondanks ontmoedigende gesprekken toch een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het zou volgens het college niet eerlijk zijn dit plan in Oude Willem dan wel in behandeling te nemen, vooral omdat er in Westerveld maar schaarse ruimte is voor dit soort initiatieven.

Nieuws

menu