Gemeente accepteert legalisering foliebassins bij mestvergister in Makkinga

Het terrein in Makkinga. Gemeente Ooststellingwerf

De gemeenteraad maakt weinig woorden meer vuil maken aan het alsnog legaliseren van bebouwing bij een mestvergister aan de Kuinderweg in Makkinga. Het gaat om foliebassins. Die zijn buiten het bouwvlak gerealiseerd en dat is in strijd met het bestemmingsplan.

In de bassins wordt digestaat van de Suikerunie opgeslagen. Digestaat is een product dat overblijft nadat dierlijke mest of plantaardige reststoffen zijn vergist. Dat wordt aangevoerd met een temperatuur van 60 graden. Deze warmte die vrijkomt wordt benut om het vergistingsproces in de vergistingsinstallatie op het bedrijf op temperatuur te brengen. Daarmee wordt de toevoer van fossiele energie voorkomen. Rik Berends van GroenLinks vroeg zich in een commissievergadering wel af of het wel duurzaam is met allemaal vrachtauto’s vanuit Groningen naar Makkinga te rijden.

Verstrekt aan derden

Het foliebassin past niet alleen niet binnen het toegekende bouwvlak. Ook is het in strijd met de bestaande gebruiksregels omdat er digestaat wordt aangevoerd voor opslag. Dit product wordt vervolgens niet louter voor het eigen bedrijf gebruikt, maar ook verstrekt aan derden. De provincie en de gemeente zijn het na enige discussie eens geworden over een berekening waaruit blijkt dat legaliseren de stikstof-effecten op Natura 2000-gebieden niet vergroot.

Duurzame energie

Maatschap Gorter-Van Diepenbeek is verantwoordelijk voor de op het agrarisch bedrijf geproduceerde duurzame energie. Het bedrijf verwerkt in hoofdzaak eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige cosubstraten toe. Al jaren wordt het bedrijf er op gewezen dat de bouwwerken en het gewenste gebruik niet planologisch geregeld zijn.

‘Onplezierig’

De eigenaar heeft het bassin volgens de gemeente afgebouwd nadat er een bouwstop was opgelegd, maar werkt wel mee aan een procedure om die fout te herstellen. Om deze reden wordt de raad gevraagd alsnog het bestemmingsplan te herzien. Wolter Slager van Wij Lokaal noemde het proces ‘onplezierig’. Het voelde volgens GroenLinks eigenlijk toch ook niet goed om op deze wijze iets illegaals alsnog toe te staan. Maar verder: het wordt een hamerstuk in de raadsvergadering van 30 november.

Nieuws

Meest gelezen