Extra ruimte om in natuur begraven te worden. Nieuwe vergunning nodig voor uitbreiding bij Terwisscha

De bestaande natuurbegraafplaats. Stichting Begraafplaatsen Appelscha

Stichting Begraafplaatsen Appelscha wil aan de oostzijde van de huidige begraafplaats Terwisscha een natuurlijke begraafplaats aanleggen.

De stichting speelt met de uitbreiding in op de landelijke tendens waarin mensen hebben aangegeven interesse te hebben om in de natuur begraven te worden. Na verloop van tijd gaat een graf op in zijn omgeving. De begraafplaats Terwisscha is aan de rand van het nationaal park Drents-Friese Wold. Om de natuurbegraafplaats aan te leggen en te gebruiken, hoeven geen bomen te worden gekapt. Daarnaast zal de grondwaterstand niet worden verlaagd of veranderd. Er wordt wel wat gesnoeid en misschien een hoek wat opgehoogd. En er komt een schelpenpaadje.

Het college stemt daar mee in. De huidige uitstraling als bos/natuurgebied blijft volgens het college hoe dan ook gehandhaafd. In 2018 is de begraafplaats aan de westzijde al uitgebreid met een natuurbegraafplaats.

De gemeenteraad wordt op 15 februari gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. De uitbreiding past namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Dat wordt opgelost via een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Dan kan wel worden afgeweken van het bestemmingsplan, mits deze wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Komen er na een positief besluit van de raad geen zienswijzen binnen, dan is de ontwerpverklaring definitief. De voorgestelde uitbreiding vindt plaats nabij een grondwaterbeschermings- en waterwingebied. Vitens heeft als beheerder toestemming verleend.

Nieuws

menu