Zo wil gemeente ‘mismatch’ op woningmarkt oplossen

04-12-2020 Woningbouw, hier op het Melkwegcomplex (terein voormalige kaasfabriek) aan de Nanningaweg in Oosterwolde. Fotograaf: Rens Hooyenga Foto: @

De gemeente wil de voorwaarden scheppen om de komende jaren 520 nieuwe woningen te bouwen. Bij nieuwbouw wordt aangestuurd op specifieke woningtypen, onder meer woningen voor senioren en starters.

Uit een woningmarktonderzoek blijkt dat het aantal huishoudens blijft groeien. Hierdoor ontstaat tot 2030 een extra woningbehoefte van 320 tot 520 woningen. De kerndorpen (Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk) en in mindere mate Oldeberkoop en Donkerbroek zijn geschikte locaties voor nieuwe woningen. In de woon(zorg)visie is opgenomen dat de gemeente voor de andere dorpen aansluit bij de ruimtelijke mogelijkheden en schaal van het dorp, in de vorm van transformatie of nieuwbouw.

Goede opmaat

De gemeente zet in op de bouw van 520 woningen. ‘Dit is een goede opmaat voor mogelijk nog grotere woningbehoefte.’ Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat het huidige woningaanbod niet goed aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte. Zo wordt het aantal senioren groter en neemt het aantal kleine huishoudens toe.

Ontbrekende schakels

De gemeente wil deze ‘mismatch’ oplossen door in te zetten op ontbrekende schakels in de woningmarkt. ‘We zetten hierbij nieuwbouw in om doorstroom op gang te krijgen. Zo sturen we op woningbouw voor senioren en middeninkomens, zodat er goedkopere woningen vrijkomen. We zetten ook specifiek in op nieuwbouw in lagere prijsklassen, om in te spelen op de behoefte van starters.‘ Daarnaast voegt de gemeente kleinschalige woonmilieus toe die in trek zijn bij vestigers, zodat er meer variatie komt in het woningaanbod en zo een kapitaalkrachtige groep aan Ooststellingwerf wordt gebonden.’

Negatieve effecten

De woningbouwambitie van 520 woningen kan volgens de gemeente bij een extra positieve of tegenvallende woningbehoefte negatieve effecten hebben. Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat de woningmarkt in Ooststellingwerf gevoelig is voor landelijke (economische) trends. Dit betekent dat als het goed gaat met de economie, de druk op de woningmarkt in Ooststellingwerf toeneemt. Bouwbedrijven hebben aangegeven dat zij uitgaan van een scenario met een hogere woningbehoefte dan blijkt uit het woningmarktonderzoek. Inzetten op 520 woningen is dan niet voldoende. Anderzijds kan bij een tegenvallende markt, het inzetten op hoge woningbouwaantallen negatieve consequenties hebben, zoals lagere woningprijzen, onverkoopbare bestaande woningvoorraad of bouwen voor leegstaand.

Nieuws

menu