Succesvol vervoersproject Drive wordt sociaal vangnet

Scala

Oosterwolde - Het vervoersproject Drive krijgt een vervolg. De gemeente wil Drive ombouwen naar een vorm van sociaal vervoer voor de lage inkomens.

Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met De Plusbus, de Griffioenbus en Automaatje kijkt de gemeente in welke vorm Drive nog bestaansrecht heeft. In 2020 wordt zo onderzocht welke vervoersvoorziening (of een combinatie daarvan) het beste past bij de situatie van Ooststellingwerf.

Vrijwilligers zorgen voor vervoer

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor Wmo begeleiding, inclusief vervoer van en naar dagbesteding. Contractueel is vastgelegd dat de dagbestedingsaanbieder het vervoer regelt. Die kan dat regelen in samenspraak met de inwoner, het zelf regelen of daarvoor een vervoerder inschakelen. De aanbieder ontvangt daarvoor 10,31 euro per dag van de gemeente. Verschillende aanbieders gaven in 2017 aan dat de dagbesteding in gevaar komt. Deels door een groot aanbod aan aanbieders, maar voor een groter deel vanwege de tarieven. Om die reden richtte de gemeente Drive op, een project waarbij vrijwilligers inwoners van en naar dagbesteding brengen met taxibusjes voor leerlingenvervoer op het moment dat die busjes niet in gebruik zijn.

Waardevolle contacten

De mensen die gebruik maken van Drive zijn positief over het project. Zonder Drive kunnen zijn niet naar de dagbesteding. Dit levert hen zelf een zinvolle dagbesteding, contacten en ontspanning op en ontlast ook de partner als mantelzorger. Daarnaast gaan mensen vaak naar dagbesteding om opname zo lang mogelijk uit te stellen. Op dit moment zijn er negen vrijwilligers actief. Zij geven allen aan dat ze autorijden leuk vinden en mensen willen helpen om naar dagbesteding te gaan. Het contact met de mensen die ze vervoeren wordt als erg waardevol ervaren. De vrijwilligers zijn betrouwbare en prettige mensen in de omgang. Na aanvankelijk wat weerstand bij de beroepschauffeurs, is het inmiddels gewoon bij Personenvervoer Kort dat vrijwilligers de Drive ritten rijden en cursussen volgen. Dit wordt door de beroepschauffeurs geaccepteerd en ze zien dat er geen sprake is van arbeidsmarktverdringing. Beroepschauffeurs en vrijwilligers functioneren naast elkaar.

Regelmatig kwamen er in 2019 vragen richting Drive omtrent onder meer tijdelijk intensief vervoer naar de GGZ of naar het ziekenhuis of sociaal vervoer (bijvoorbeeld bezoek aan het theater). Het afgelopen jaar bood Drive uitkomst bij dergelijke knelpunten in het vervoer. Deze ritten konden ingepland worden, tussen de ritten van en naar dagbesteding door.

Vangnet

In het kader van bestrijden knelpunten in het vervoer en het bestrijden van eenzaamheid kan Drive als instrument breder worden ingezet. Het kan dienen als vangnetconstructie, daar waar geen andere mogelijkheden zijn of waar bestaande regelingen niet in voorzien. Ondanks alle voorzieningen ontstaan er af en toe knelpunten in het vervoer, bijvoorbeeld als de Wmo kilometers gebruikt zijn of als de aanvraag voor kilometervergoeding bij een zorgverzekering nog loopt en een behandeling al begint. Drive kan in deze gevallen uitkomst bieden, mits er een auto of bus en een vrijwilliger beschikbaar is.

Het dagbestedingsvervoer binnen Drive blijft bestaan, maar wordt aangevuld met ‘noodzakelijk vervoer’ noemen: vervoer waarbij mensen worden opgeroepen/’moeten’ verschijnen. Naast dit noodzakelijk vervoer wil de gemeente Drive uitbreiden met sociaal vervoer. Dit is bijvoorbeeld iemand die op bezoek wil bij familie of vrienden, een activiteit wil bezoeken of naar een indicatievrije dagbesteding wil.

Daar waar mensen geen financiële middelen hebben om een taxi te betalen, kan Drive worden ingezet (voor de inkomens tot 110% van het minimumloon). Hiermee is tevens gewaarborgd dat er geen sprake is van arbeidsmarktverdringin. Zonder Drive zouden de ritten niet gemaakt worden. De aanvraag voor dit sociaal vervoer gaat naar het gebiedsteam, die een lichte toets hierop doet.

Andere projecten

In de andere OWO-gemeenten is al langer een vervoersconcept actief dat lijkt op Drive. Daar rijden ook vrijwilligers, niet met taxibusjes maar met eigen aangeschafte bussen. De Plusbus is voor inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder die minder goed van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en voor inwoners met een lichamelijke beperking. De Stichting Griffioenbus verzorgt aangepast vervoer van deur tot deur voor gehandicapten, ongeacht hun leeftijd met of zonder rolstoel. Doelgroep zijn inwoners van Weststellingwerf in de leeftijd van 60 jaar en ouder, die moeilijk van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Dit geldt ook voor ziekenhuisvervoer.

Beide besturen staan open voor verdere verkenning of zij ook in Ooststellingwerf kunnen rijden. Deelname aan Plusbus of Griffioenbus kost de gemeente niets. Ook gaat Ooststellingwerf met de ANWB in gesprek over hun concept AutoMaatje. Met dit concept rijden buurtgenoten voor minder mobiele buurtgenoten met hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding.

Drive (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) kost de gemeente 4565 euro per maand. Zonder Drive zijn de vervoerskosten voor 28 inwoners 4619 euro per maand. Dat kan net als voorgaande jaren worden betaald uit Wmo-begeleiding.