Stichting huurt Biosintrum in Oosterwolde opnieuw

Het Biosintrum werd in 2019 geopend.

Het Biosintrum werd in 2019 geopend. FOTO RENS HOOYENGA

Het college van Ooststellingwerf kiest er voor om zelf eigenaar te blijven van het Biosintrum in Oosterwolde, maar de exploitatie van een dergelijk gebouw is geen kerntaak van de gemeente.

De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om het gebouw opnieuw te verhuren aan de Stichting Biosintrum. Die huurt momenteel ook het gebouw op het Ecomunitypark. Die huidige overeenkomst eindigt op 30 juni.

Om voor de komende jaren een oplossing te bieden en duidelijkheid te scheppen over de jaarlijkse kosten die gemaakt moeten worden voor het Biosintrum, zijn in het rapport ‘Het Biosintrum en haar toekomst’ vier scenario’s uitgewerkt. Bij ieder van deze scenario’s is onderzocht hoe haalbaar deze zijn. Verhuur is het meest haalbare. De andere drie scenario’s (verkoop aan de stichting, huurkoop door de stichting en exploitatie door de gemeente) geven een kleinere kans op succes.

Het voornemen is om de huidige huurovereenkomst te verlengen tot en met 31 december 2024 en daaropvolgend een huurovereenkomst aan te gaan voor de drie jaren daarna. Zo kan de samenwerking tussen het Biosintrum en de gemeente Ooststellingwerf steeds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden. ,,Door te kiezen voor het meest haalbare scenario kunnen we ons optimaal richten op de belangrijkste doelstelling van het Biosintrum, namelijk een duurzame economie creëren door de verbindende schakel te zijn tussen overheid, ondernemers en onderwijs en samen met hen te werken aan duurzame oplossingen”, laat B & W weten.

In een brief van 29 januari 2020 èn in een e-mail van 4 mei 2023 heeft de stichting meermalen laten weten dat zij het gebouw niet wil kopen. Het risico van eigenaarschap vindt het bestuur van de stichting op dit moment te groot. De financiële draagkracht van de stichting is op dit moment te beperkt. ,,Daarnaast is verkoop van het Biosintrum voor de gemeente op dit moment financieel gezien ook niet de meest aantrekkelijke keuze.’’ Dat wordt verder niet uitgelegd.

Er is gekeken naar de exploitatie over 2022. De stichting betaalt op basis van een taxatierapport per jaar een huursom van 91.000 euro. Voor het Biosintrum zit nog 850.000 euro in een gemeentelijke reserve. ,,Dit saldo kunnen we in 38 jaar laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie, wat resulteert in 22.000 euro per jaar. Daarmee wordt het tekort op de exploitatie van 11.000 euro gedekt.’’ Via het geven van deze subsidie moet het voor de stichting haalbaar zijn om te komen tot een gezonde exploitatie.