Samen werken aan krachtig winkelgebied van Oosterwolde

Oosterwolde – Het streven naar een compact winkelgebied in Oosterwolde wordt in een nieuw plan losgelaten. Dat ligt veel te gevoelig bij vooral ondernemers in het aanloopgebied. Er wordt nu gekozen voor een Bedrijven Investerings Zone, waarvoor het geld beschikbaar is dat nu als reclamebelasting nog terechtkomt in een ondernemersfonds.

Daartoe wordt een nieuwe stichting opgericht, die de zone beheert. Die stichting gaat samenwerken met het nieuwe Centrum Management Oosterwolde, dat in feite wordt gevormd door de huidige stuurgroep.

Boze ondernemers

De samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente heeft de afgelopen jaren enorm onder druk gestaan. Een eerste poging van het college om te komen tot een compacter winkelgebied met minder leegstand strandde in februari 2019 in de gemeenteraad. Boze en amper slapende ondernemers hadden pas in een laat stadium in de gaten wat de gevolgen van het Bestemmingsplan Oude Dorp waren. Namelijk minder winkels in het (aanloop)gebied rond het oude centrum. Wethouder Marcel Bos erkende zijn nederlaag en moet dus nu het proces opnieuw doen: komen tot een centrumgebied zonder dat dit ten koste gaat van ondernemers in het aanloopgebied.

Rapport

Er werden werksessies georganiseerd met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en consumenten. Dat heeft nu geleid tot een rapport “Samenwerken aan een Krachtig en prachtig Winkelgebied van Oosterwolde” van procesbegeleider Klaas van den Berg (‘Mei Klaas’). Het college heeft dat rapport al in een collegevergadering omarmd.

Nieuwe Lidl

Daarin staat ‘dat het oorspronkelijke streven naar een compact winkelgebied, geconcentreerd in en rond de Stationsstraat, beladen is en beter kan worden losgelaten.’ In plaats daarvan wordt het gebied vanaf de nieuw te bouwen Lidl tot en met de Poiesz als het winkelgebied van Oosterwolde beschouwd. Dat is ook het gebied waar de reclamebelasting al van toepassing is. Eigenlijk vormen dan drie aaneengesloten winkelgebieden samen het beoogde bloeiende winkelhart. De gemeente laat nu wijselijk het inkrimpen van het winkelvloeroppervlak en het bestrijden van leegstand over aan de ondernemers. Ook recente cijfers melden dat de leegstand in Oosterwolde met 7,5% hoger is dan het landelijk en Fries gemiddelde met respectievelijk 6,8% en 6,5 %.

Vastgoedeigenaren

Het succes zal uiteindelijk afhankelijk zijn van het bouwen aan een sterk collectief van vastgoedeigenaren en ondernemers, die deels dezelfde belangen hebben, maar niet altijd. De vastgoedeigenaren willen rendement en zijn afhankelijk van bereikbaarheid en parkeerplekken bij het werven van nieuwe ondernemers voor lege panden. Middenstanders hebben vooral belang bij een goede sfeer in het winkelgebied en ook activiteiten. Onderdelen van het nu gepresenteerde plan zijn dan ook een acquisitieplan, structurele en actieve marketing en promotie en een gecoördineerd evenementenprogramma. De vastgoedeigenaren hebben schriftelijk de bereidheid uitgesproken hun schouders onder dit ‘Biznessplan’ te zetten.

Krimp bestrijden met groei

Voor de leefbaarheid en het in standhouden van het voorzieningenniveau zal het zwaartepunt de komende jaren ook op de woningmarkt moeten liggen. ‘De voorspelde ‘krimp’ moet volgen het rapport bestreden worden met ‘groei’. Het draait wederom weer eens om het trekken van nieuwe inwoners naar Oosterwolde, die daar willen komen wonen en werken. Er is wel een probleem: de woningbouw zit in Ooststellingwerf volledig op slot. Maar de huidige Coronacrisis en de dreiging van toekomstige pandemieën kunnen alsnog kansen bieden ‘doordat zij zullen leiden tot een verhoogde verhuismobiliteit met een trek naar het platteland’. Maar vooralsnog treft de coronacrisis ondernemers zwaar. Van een verhoging van de reclamebelasting om alle voorgenomen activiteiten ook door te laten gaan in 2021 zal vooralsnog geen sprake kunnen zijn. Het plan wordt op 6 oktober besproken in een raadscommissie en op 20 oktober in de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd eenmalig in € 40.000 beschikbaar te stellen om het proces op gang te brengen. De raad moet bovendien een verordening vaststellen om de nieuwe Biz-belasting te mogen heffen.

Nieuws

menu