'Roodkapje-motie' in raad uit protest tegen wolvenbesluit provincie

FOTO AFP

De wolf heeft een natuurlijke functie in de voedselketen en die moet je niet weren. Vanuit de gemeenteraad van Ooststellingwerf komt een protestactie op gang tegen het standpunt van het provinciaal bestuur. Op 17 juni namen provinciale staten een motie aan om Friesland wolfvrij te houden, al is niet duidelijk hoe dat dan moet.

Het linkse blok van Simon ter Heide, D66 en GroenLinks dient tijdens de raadsvergadering in Oosterwolde dinsdagavond een motie in waarin het college wordt gevraagd om binnen de wettelijke mogelijkheden, geen gehoor te geven aan de wens van de provincie Fryslân om de wolf te weren „en hieraan op geen enkele wijze medewerking te verlenen”.

De tekst gaat verder na de foto.

Gedeputeerde Staten kunnen op grond van de Wet natuurbescherming beslissen om het vangen of doden van een wolf toe te staan, maar dan moet de volksgezondheid of de openbare veiligheid in het geding zijn. Het vangen en elders uitzetten is verboden. De Tweede Kamer kan aandringen op een wolfverbod, maar dat moet dan wel via de Europese Commissie.

De drie fracties stellen dat sinds enkele jaren af en toe een wolf wordt gesignaleerd in de regio, maar dat de wolf een beschermde diersoort is en daarom niet mag worden bestreden, tenzij deze gevaren oplevert voor mensen. Ook wordt gesteld dat de wolf bang is voor mensen en alleen in uitzonderlijke omstandigheden een mens aanvalt. „De kans dat een mens in een wolventerritorium gewond raakt door een hond, een blikseminslag, een bijensteek of een aanrijding met een hert is vele malen groter dan dat hij of zij wordt verwond door een wolf.”

Roodkapje-motie

Volgens cijfers van de provincie zijn sinds begin 2018 zeker twaalf gevallen bekend waarbij is vastgesteld dat een wolf 38 schapen doodde. De drie fracties stellen in hun ‘roodkapje-motie’ dat de angst voor wolven vooral wordt ingegeven door mythes en sprookjes en daarmee irrationeel is. „Er worden meer schapen verwond of gedood door honden dan door wolven. Het handhaven van de aanlijnplicht voor honden het beschermen van schapen zal beter helpen dan het weren van de wolf.”

Bovendien wijzen ze er op dat schapenhouders door de provincie Fryslân financieel worden gecompenseerd voor door wolven gedode schapen en lammeren. Het gaat gemiddeld om zo’n 200 euro.

Burgemeester Harry Oosterman houdt desgevraagd wijselijk zijn mond. Hij is net gevraagd onafhankelijk voorzitter te worden van een Drentse gebiedscommissie om schade aangericht door wolven te voorkomen. Daar heeft zich vermoedelijk nu definitief de mannetjeswolf GW1261m gevestigd, wellicht in het Drents Friese Wold.

Nieuws

Meest gelezen