Raad Ooststellingwerf spreekt zich uit over stikstofplannen kabinet

Rabobank: krimp veestapel geen doel op zich bij stikstofaanpak

Rabobank: krimp veestapel geen doel op zich bij stikstofaanpak ANP

De gemeenteraad van Ooststellingwerf krijgt dinsdagavond te maken met een stikstof-motie van Ben Oostra van de Vrije Partij Ooststellingwerf (VPO). Daarin wordt de raad opgeroepen om zowel bij de verantwoordelijke minister, de Tweede Kamer en de provincie te protesteren tegen het aangekondigde beleid.

In 131 gebieden nabij kwetsbare natuur moet de stikstofuitstoot met minimaal 70 procent naar beneden, bleek uit de plannen die minister Van der Wal vorige week presenteerde. Die blijken een klap in het gezicht van veel boeren die nu vrezen voor hun bedrijf. Woensdag wordt in Ooststellingwerf net als in de Gelderse Vallei een grote boerenactie gepland en de Tweede Kamer praat deze week ook over de omstreden kabinetsplannen.

Natuurgebieden

De VPO constateert dat het Drents-Friese Wold-gebied en het Fochteloërveen-gebied nu geheel ontdaan worden van boeren. ‘En boeren die rond het Drents-Friese Wold gebied en het Fochteloërveen-gebied zitten, zullen ook moeten verdwijnen om de stikstofdoelstelling te realiseren.’ De VPO vreest voor gedwongen stoppen en onteigening van boerenbedrijven. ‘Boeren hebben zich aan geldende wet- en regelgeving gehouden, maar worden desondanks door de overheid als ongewenste en milieuvervuilende branche weggezet.’

Waardering en respect

De VPO vindt dat juist nu de Ooststellingwerfse boeren waardering en respect verdienen. Die partij wil dat de gemeente Ooststellingwerf samen met de agrarische sector, natuurbeherende organisaties en de provincie optrekt om te komen tot maatregelen ‘die goed zijn voor onze natuurgebieden én de toekomst van onze boeren in Ooststellingwerf waarborgen’. De VPO denkt dat via innovatie een snelle stikstofreductie te behalen is.

Europese afspraken

Verder moet Den Haag zich volgens de motie ook richten op andere sectoren en moet van de VPO de natuurwet worden herzien. Zo’n 40 procent van de neerslag op Natura 2000-gebieden met te veel stikstof is afkomstig van de landbouw, blijkt uit cijfers van het RIVM. Volgens Europese afspraken is Nederland verplicht om de natuur in 162 Natura 2000-gebieden (die Nederland zelf heeft aangedragen) te beschermen. Nederland kan daardoor niet zelfstandig besluiten om deze gebieden ‘op te geven’ en is wettelijk verplicht de natuur in deze gebieden te beschermen.

AERIUS Calculator

VPO stelt dat je niet op basis van het zogenaamde Aeriusmodel mag handelen, zonder dat er op plaatselijk niveau metingen zijn verricht. Overheden en initiatiefnemers berekenen met de AERIUS Calculator de uitstoot van stikstof en de neerslag ervan op Natura 2000-gebieden. Het model is gebaseerd op metingen van meer dan honderd stations door heel Nederland. De zo gemaakte kaart is ook volgens de makers niet geschikt om beleid te bepalen op boerderijniveau. De provincie kan als uitvoerder van het beleid daarmee schuiven, zolang de totale doelstelling maar wordt gehaald.

P10

De gemeenteraad wordt door de fractie van VPO gevraagd in te stemmen met de motie waarin staat dat dat de gemeenteraad het onbespreekbaar vindt dat agrarische ondernemers, op basis van uitkomsten van modellen, verplicht zouden worden te stoppen of te verplaatsen. Indirect heeft Ooststellingwerf dat al gedaan. De gemeente is namelijk net als Weststellingwerf en Westerveld lid van P10, een netwerk van de dertig grootste plattelandsgemeenten van Nederland. En die P10 heeft namens die gemeenten al gereageerd op de plannen.

Duurzame landbouw

De P10 pleit voor een integrale aanpak (en niet alleen het terugbrengen van de stikstofuitstoot) waarbij ruimte is voor innovatie, combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven en maatwerk. ‘De werkelijke uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt. Dat er een transitie naar een duurzame landbouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, maar het gaat om de manier waarop. De agrarische sector heeft perspectief nodig zodat de transitie samen met de boeren ingezet kan worden. Daarvoor moeten partijen in gesprek blijven.’