Ooststellingwerf tekent bezwaar aan tegen extra natuurwaarden bij Oude Willem. 'We nemen het zekere voor het onzekere'

Wethouder Jan van Weperen. Screenshot

Ooststellingwerf is alsnog in beroep gegaan tegen het aanwijzen van een gebied bij Oude Willem als vogelrichtlijngebied.

Ook zijn daar twee erven toegevoegd als Habitatrichtlijngebied. Dat meldde wethouder Jan van Weperen in een commissievergadering. ,,Maar het heeft voor boeren minimale gevolgen.” Ooststellingwerf doet het vooral omdat de provincie en andere gemeenten het ook doen. ,,We nemen het zekere voor het onzekere.”

Het kabinet heeft 25 november voor Natura 2000-gebieden wijzigingsbesluiten bekend gemaakt. In dat zogenoemde ‘Veegbesluit’ gaat het om een correctie op eerder gedane aanwijzingsbesluiten. Het gaat om extra plant- en diersoorten en leefgebieden binnen de Natura 2000-gebieden. Volgens wethouder Jan van Weperen is bij Oude Willem niet direct sprake van stikstofgevoelige wijzigingen, maar het college wil met het bezwaar wel benadrukken dat een verandering niet mag leiden tot beperking van grondgebruikers. Eerder speelde de discussie ook al over een het benoemen van een bepaalde libelle in het Fochteloërveen, waarover de VVD aan de bel trok.

Bouwstop park De Hildenberg

Nu was het de fractie van VPO die vragen stelde in een commissievergadering. Ben Oostra van VPO wilde bovendien weten of het stopzetten van de bouw van extra recreatiewoningen op het park De Hildenberg in Appelscha ook voortkomt uit het aanwijzen van een nieuw broedgebied bij Oude Willem. Volgens de wethouder heeft dat hier niets mee te maken. Op De Hildenberg heeft een projectontwikkelaar verzuimd een natuurtoets uit te laten voeren. Dat moet alsnog gebeuren. Enkele bewoners van het park hadden de gemeente gevraagd hierop te handhaven.

Nieuws

menu