Ooststellingwerf gaat voor 520 woningen tot 2030

Tammo Munting (D66)

De raad van Ooststellingwerf houdt vast aan een ambitie van 520 te bouwen woningen tot 2030. Dat is dinsdagavond besloten. Dat is altijd nog fors meer dan de 190 woningen waar de provincie nu vanuit gaat, maar fors minder dan de 1000 woningen die enkele oppositiepartijen wilden vastleggen in een woonzorgvisie.

Het was wederom de VVD die de 520 woningen een veel te magere inzet vond. Er is volgens Jakob Baar meer nodig om de vergrijzing op te vangen. ‘We moeten lef tonen richting de provincie, onze inwoners en de bouwbedrijven. Er moet een duidelijk statement gemaakt worden. Dit is te krap om voorzieningen in stand te kunnen houden.’ En dus kwam de VVD met een amendement voor een ambitie van 1000 woningen, gesteund door Wij Lokaal en Lokaal Sociaal Ooststellingwerf. Dat voorstel werd met 12 tegen 7 stemmen verworpen.

‘Verkiezingsretoriek’

PvdA’er Jelke Nijboer stelde dat de 520 woningen alleen indicatief is. Er is best ruimte om dat aantal te verhogen als dat haalbaar is. Hij vreesde dat het bij de provincie contraproductief werkt om in te zetten op 1000 huizen. CdA’er Gé Bouma vond dat partijen die grotere aantallen woningen wilden zich schuldig maakten aan verkiezingsretoriek. ‘Dat is de waan van de dag en daar is onze gemeente niet mee gediend.’ Ze verwachtte dat de provincie een woonplan met zo’n aantal nooit goed zal keuren. En voor GroenLinks was 1000 echt onhaalbaar zonder afbreuk te doen aan de natuur. Dat betekent immers dat je er een compleet dorp bij wilt bouwen. En dat geeft ook boeren weer beperkingen met het aanvragen van vergunningen. Annemiek Telkamp: ‘Natuurwaarden staan voorop.’

Wethouder Fimke Hijlkema zei dat de 520 was gebaseerd op een zorgvuldige verkenning van de markt. Dat is volgens haar ook genoeg om het huidige aantal scholen in stand te houden. Ze sprak de hoop uit dat de komende vier jaar al die 520 woningen al gebouwd worden, zodat dan in de volgende woonvisie weer een nieuwe ambitie kan worden opgenomen. Wel noemde ze die 520 in vier jaar ‘een grote opgave’, nu er krapte is op de arbeidsmarkt en aan bouwmaterialen. ‘Maar 1000 woningen is echt overvragen, niet te enthousiast denken.’

Ze wilde ook niet nu al de effecten van de mogelijke Lelylijn gaan meerekenen in het Woonplan. Tammo Munting van D66 is er van overtuigd dat die spoorlijn naar Groningen er komt. Dan zou Ooststellingwerf 1750 extra woningen moeten gaan bouwen. ‘Dat moet je nu al gaan plannen, dus ook bouwen in het buitengebied, bijvoorbeeld aansluitend op dorpen.’ Maar de wethouder wacht dat eerst nog even af.

Beperkingen Actium

De raad nam wel unaniem een motie aan van Wij Lokaal, OoststellingwerfsBelang en Lokaal Sociaal Ooststellingwerf. De raad wil het Drentse Actium meer ruimte bieden voor woningbouw in Ooststellingwerf. Deze gemeente ligt buiten de woningmarktregio van Actium. Dit betekent dat er beperkingen liggen wat betreft nieuwbouw en uitbreiding van het woningaanbod buiten Drenthe. Alleen in die eigen regio mag de corporatie uitbreidingsinvesteringen doen. WoonFriesland kan wel via een ontheffing bouwen in Ooststellingwerf door Actium goedkeuren, zoals met de bouw van 170 woningen in het Haerenkwartier in Oosterwolde.

Wij Lokaal - en dus de raad - vond dat het college alles in het werk moet zetten om wooncorporatie Actium te ontheffen van de woonregio-beperking, zodat er extra sociale huurwoningen in Ooststellingwerf gebouwd kunnen worden. Als er een concreet project is dan gaat de wethouder in gesprek met de beide corporaties, waarmee de gemeente volgens haar een goede relatie heeft. ‘We hebben ze allebei nodig.’

Nieuws

menu