Ooststellingwerf biedt ‘warmteplek’ aan. Noodfonds tegen hoge energiekosten

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde.

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO SHUTTERSTOCK

De raadsfracties in Ooststellingwerf zijn het binnen een werkgroep eens geworden over de besteding van een deel van de 1.250.000 euro voor lastenverlichting in de gemeente in 2023. Voor 435.000 euro moet de besteding later nog worden uitgewerkt.

Er gaat 150.000 euro naar een noodfonds voor individuele inwoners, die mede als gevolg van de hoge energiekosten, ondanks alle bestaande gemeentelijke- en rijksregelingen, acuut in de knel komen. Het noodfonds biedt de mogelijkheid via maatwerk ondersteuning te bieden.

Warmteplek

Verder wordt in elk dorp (in Oosterwolde per wijk) een openbaar gebouw opengesteld voor inwoners. Dit wordt een ‘warmteplek’ genoemd, gecombineerd met een programmering gericht op eten en drinken eventueel in combinatie met andere sociale activiteiten (budget 90.000 euro).

Er komt ook een ‘steunfonds energiekosten maatschappelijke organisaties’ om liquiditeitsproblemen te voorkomen. De inschatting is dat de lasten 370.000 euro zijn: 125.000 euro in 2022 (gemiddeld 2500 euro per aanvraag) en 245.000 euro in 2023 (gemiddeld 3500 euro per aanvraag).

Er wordt 130.000 euro uitgetrokken voor scholen om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen. Per leerling gaat het om een budget van 40 euro ‘om te doen wat nodig’ (schoolfruit, ontbijt/lunchmogelijkheden, vrijwillige ouderbijdrage kwijtschelden, schoolreisjes en andere activiteiten goedkoper of het gratis maken voor ouders die het niet kunnen betalen).

Kleine maatschappelijke initiatieven

Er zijn al vele kleine maatschappelijke initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties, gericht op het verzachten van de gevolgen van de energiecrisis. Het gaat onder meer om een gezamenlijke maaltijd, weggeef-maaltijden, ontmoetingsactiviteiten en hulp bij het plaatsen van radiatorfolie. Dit wil de werkgroep stimuleren en waarderen door eenmalig subsidie beschikbaar te stellen voor kleine maatschappelijke initiatieven die de gevolgen van energie-armoede voor individuele inwoners verzachten. Het idee moet afkomstig zijn van een inwoner van Ooststellingwerf, vóór andere inwoners van Ooststellingwerf. Het plafond is 25.000 euro. Per initiatief gaat het om minimaal 50 en maximaal 250 euro.