OZB-verhoging voor bedrijven wordt iets verminderd

De gemeenteraad schoot donderdag toch nog wel wat gaten in het ‘samenhangend pakket’ aan plannen van het college om te komen tot noodzakelijke besparingen. Overigens worden deze ‘heroverwegingen’ pas echt realiteit bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting. Dan wordt ook duidelijk of alle bezuinigingen en lastenverhogingen op basis van dan bekende informatie wel nodig zijn.

De gemeenteraad.

De gemeenteraad. FOTO LOURENS LOOIJENGA

VVD’er Sierd van Weperen vond datgene wat nu samen is besproken slechts ‘een fictief saldo’ oplevert, maar voorspelde dat het moeilijk is om daar later nog weer op terug te komen. En tegen CDA en Ooststellingwerfs Belang zei hij over de OZB-verhoging: ‘Dit is kiezersbedrog.’ Maar de situatie is nu zorgelijker dan toen de inkt van de vorige verkiezingsprogramma’s nog maar net droog was. De twee genoemde fracties liepen niet voor de nieuwe realiteit weg. En dus ging de voorgestelde verhoging van de OZB voor woningbezitters door. GroenLinks en de PvdA wilden de verhoging van de OZB voor woningbezitters zelfs (tevergeefs) nog iets verder verhogen dan voorgesteld.

OZB-bedrijven

De voorgestelde verhoging van de Onroerendzaakbelasting (OZB) voor niet-woningen werd wel wat beperkt. De raad paste de voorgestelde lastenverhoging aan op voordracht van de collegepartijen CDA en Ooststellingwerfs Belang. ‘Ook eigenaren van niet-woningen, veelal bedrijven, dienen een bijdrage te leveren aan de opgave om de meerjarige begroting sluitend te krijgen. Een stijging hiervan wordt algemeen als passend gezien, maar niet de voorgestelde mate daarvan.’ Daarmee schoot de raad hiermee een gat van een ton per jaar in het hele pakket.

Het gaat om een jaarlijkse OZB-stijging met 8% over de jaren 2022-2025. In het voorstel van het college was dat 12%. De fracties van VVD en D66 noemde de aanpassing ‘symboolpolitiek’. D66 wilde helemaal niet sleutelen aan de OZB-voorstellen van het college. Tammo Munting: ‘Een ondernemer ligt hier echt niet wakker van.’ D66 en CDA constateerden dat Ooststellingwerf nog steeds tot de goedkoopste gemeenten van Nederland behoort. De fracties van VVD en de ChristenUnie vonden alle voorgestelde OZB-verhogingen boven de normale indexering niet noodzakelijk. Omdat drie fracties uuit onvrede over de procedure waren weggelopen, bleef de vermoedelijke steun van die fracties voor dat dus standpunt uit.

WMO-vervoer

De dreigende bezuinigingen op het WMO-vervoer vanaf 2023 zijn vooralsnog in Ooststellingwerf van de baan. De raad zette unaniem een streep door deze besparing van € 330.000. Tijdens de behandeling in een raadscommissie was al duidelijk dat dit onderdeel van het totale pakket aan maatregelen het niet zou halen. Er werd in het voorstel een maximale afstand van 30 kilometer gehanteerd. Nu is de reisafstand nog vrij. De meerderheid van de raad vreesde onrust onder de gebruikers van het WMO-vervoer, terwijl de bezuiniging misschien al 2023 overbodig blijkt.

Het plan zou bijvoorbeeld betekenen dat bezoek aan de ziekenhuizen van Groningen, Leeuwarden, Heerenveen of Assen of het bijwonen van een crematie in Opeinde of Goutum niet meer mogelijk is met WMO-vervoer. De raad geeft het college nu de mogelijkheid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om maatwerk te leveren aan die mensen voor wie het niet mogelijk of wenselijk is om gebruik te maken van het alternatieve Valys-systeem, mocht het bovenregionaal WMO-vervoer in de toekomst vanwege tekorten alsnog moeten worden geschrapt. Kortom het wachten is op een nieuw voorstel van het college en op de gevolgen daarvan, maar vooralsnog verandert er dus niks.

Er werd wel bezuinigd op het budget voor armoedebeleid, mantelzorg, vrijwilligersbeleid en gezondheidsbeleid. Maar het bedrag is gehalveerd tot € 40.000. Dat moet wethouder Esther Verhagen nu alsnog oplossen in een zorgbegroting waar volgens haar alle lucht uit is. De raad vond unaniem dat de huishoudelijke hulp van 2,6 uur per week nodig blijft. Het college wilde vanaf 2022 die hulptijd voor nieuwe aanvragen verkorten tot 2,1 uur en zo € 33.000 besparen. Kortom: niet alle 43 voorstellen van het college haalden de finish. Toch vond wethouder Marcel Bos al met al dat de raad een prima stap voorwaarts heeft gezet om de dreigende tekorten de komende jaren op te vangen.

Geld voor sportvoorzieningen

Onderdeel van het besluit over het pakket aan heroverweging was ook het geven van geld voor sportvoorzieningen. De raad stelde een krediet van € 211.800 en een renteloze lening van € 211.800 beschikbaar voor het aanpassen en uitbreiden van kleedaccommodatie bij SV Oosterwolde. En er is ook toestemming gegeven voor een krediet van € 500.000 en een renteloze lening van € 400.000 voor de nieuwbouw bij SV Haulerwijk. Verder is € 135.000 beschikbaar gesteld voor opbouwwerk vanaf 2022 en € 35.500 voor de bedrijven investeringszone Oosterwolde (BIZ) vanaf 2022. En er werd besloten tot een structurele verhoging van € 10.000 van de subsidie aan stichting kunstwerf, zonder dat hierdoor andere (kunst)projecten in gevaar mogen komen. De raad besloot verder om minder te gaan maaien. Zo werd voorkomen dat speeltoestellen niet meer vervangen worden.