Geurbeleid wordt minder streng dan geadviseerd.

Burgemeester en wethouders maken alsnog een andere keuze in het zogenoemde geurbeleid. De raad kan een voorstel verwachten waar opnieuw geen koppeling wordt gemaakt tussen het aantal koeien en een afstand van een boerenbedrijf tot een woning. Daarover is deze week vergaderd, maar de uitkomst is nog niet openbaar.

De bestaande situatie rond bedrijven Ooststellingwerf.

De bestaande situatie rond bedrijven Ooststellingwerf. De Roever Omgevingsadvies

Ooststellingwerf stelde in 2008 geurverordening vast (gewijzigd in oktober 2010). De onderbouwing daarvan voldoet volgens adviseurs van het Bureau De Roever niet (meer) aan de huidige inzichten. In feite werd gekozen voor de grootst mogelijke groeimogelijkheden voor veehouderijen. Afstanden zijn niet gekoppeld aan het aantal dieren. Dus bestaat nu de kans op zeer grote veehouderijen op zelfs 25 meter van o.a. woningen. Dit is volgens de adviseurs een ongewenste situatie als het gaat om een goed woon- en leefklimaat.

Wel andere afstanden

De Roever stelde een soort compromis voor tussen belangen van de landbouw en het leefbaar houden van het platteland. Het komt er op neer dat de omvang van een bedrijf bepaalt hoever de afstand moet zijn tot geurgevoelige objecten. Bij een bepaalde afstand hoort een maximaal aantal melkkoeien. De meeste bedrijven behouden dan groeimogelijkheden, maar 43 bedrijven op slot worden gezet. En die prijs is het college dus niet bereid te betalen in de wetenschap dat de raad dat ook niet zal accepteren. Er wordt wel gesleuteld aan de afstand. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom. Nu is dat 25 en 50 meter. De VVD vindt de norm die het college nu wil gaan hanteren ook te zwaar en overbodig, zo zegt raadslid Sierd van Weperen.

Aanpassing geurnorm

Het college wil een geurnorm van 2 ouE/m3 voor geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom en een geurnorm van 8 ouE/m3 voor geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom. Nu is dat 8 ouE/m3en 20 ouE/m3. Daarvan zei De Roever dat die bestaande geurnormen leiden tot een ongewenste verslechtering van het woon- en leefklimaat ter plaatse wanneer veehouderijen gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden die er met deze huidige geurnormen zijn. Het advies was om buiten de bebouwde kom een strengere norm te hanteren (4,5 ouE/m3) dan waarvoor het college nu kiest.

Inspreekster kritisch

Inwoonster Emma Visser uit Waskemeer nam donderdagavond ook al een voorschotje op de discussie die dus later in de raad gevoerd gaat worden. Ze hield als inspreekster de raadscommissie voor dat voor haar de kernwaarden van rust en natuur voorop dienen te stellen bij het besluit van de gemeenteraad. Ze wees op de vieze lucht die rond bedrijven hangt, die je maar zo in je tuin of in je huis hebt. ‘Ammoniak en fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Bovendien liggen de bedrijven vaak tegen natuurgebieden aan, dat is niet fijn voor wandelaars en het heeft effect op heide, insecten en vogels.’ Ze pleitte dan ook voor strenge geurnormen en wil bio-industrie aan banden leggen. Daarvoor zou het nu te aantrekkelijk worden gemaakt om naar Ooststellingwerf te komen. ‘Friesland is geen land van kippen en geiten.’ Maar Willem schaaij van de ChristenUnie gaf al vast een voorschotje op het antwoord dat ze van de raad kan verwachten. Hij woont tussen twee boerenbedrijven in. ‘We wisten waar we gingen wonen, we namen het voor lief. We moeten ons bewust zijn dat we voedsel nodig hebben.’