Gemeentelijke taskforce moeten zorgen voor bouw woningen

De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog. Het college wil daarom zo snel mogelijk plannen in ontwikkeling brengen om te zorgen dat bestaande én nieuwe inwoners een passende woning kunnen vinden.

FOTO

FOTO RENS HOOYENGA

Dat betekent dat er moet worden bijgebouwd, of verbouwd. En daar komt nog een hoop bij kijken, zo blijkt uit een beleidsstuk van het college aan de gemeenteraad. Vandaar de noodzaak om een ‘Taskforce’ in het leven te roepen.

Gevarieerd woningbeleid

Samen met de provincie Fryslân, de corporaties en ontwikkelaars wil het college de schouders er onder zetten en er voor zorgen dat deze woningen niet alleen snel beschikbaar komen, maar ook betaalbaar zijn, toekomstbestendig en goed bereikbaar. ‘Dit vraagt om een gevarieerd woningbeleid en procesmatig een strakke organisatie.’ Dat wordt dus een ambtelijke Taskforce wonen.

Maken plannen steeds ingewikkelder

Bouwen, bouwen, bouwen roepen enkele raadsfracties al maanden. Maar je kunt niet zomaar even gaan bouwen. Als een grondeigenaar (kan ook de gemeente zijn) een idee voor een bepaalde plek heeft, wordt dat voorstel eerst omgezet tot een ruimtelijke schets of stedenbouwkundig plan. Bij het opstellen van het plan wordt rekening gehouden met gemeentelijk en provinciaal beleid en eventuele eisen en wensen voor die locatie. Na toetsing van de uitgangspunten is dat de basis voor een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Concrete plannen

Voor gemeenten is gebiedsontwikkeling steeds ingewikkelder geworden door alle factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Voorafgaand aan het opstellen van de (bestemmings-) plannen is veel onderzoek door de Taskforce nodig. Wat zijn de te verwachten kosten? Wat is de ambtelijke inzet? Wat is het planologische traject? Waar liggen de prioriteiten? Kunnen we het beter zelf doen of is de markt en betere optie? Concrete plannen worden pas in de loop van volgend jaar verwacht. Dit jaar moet ook nog de woonvisie worden afgerond. De interesse vanuit de bevolking tijdens bijeenkomsten over die visie valt tot dusver tegen. Dat zal volgens het college wel anders worden als de fase aanbreekt dat concrete locaties worden benoemd.

Selecteren bouwlocaties

Het werk van de Taskforce begint met een lijst van alle mogelijke bouwlocaties (particulier en gemeentelijk eigendom). In het recente verleden is afscheid genomen van een aantal potentiële woninglocaties. Het is volgens het college nu niet meer voor te stellen, maar de reden daarvoor was grotendeels de teruggelopen vraag van de markt. Een deel is niet langer beschikbaar. Dit omdat er een andere functie aan is gegeven of omdat de locatie niet meer past binnen het gemeentelijk of provinciaal beleid of gemeentelijk of provinciale regelgeving. Andere vroeger geparkeerde locaties kunnen alsnog worden opgepakt, zo is de verwachting.

Ook ‘buitenstedelijk’ bouwen

En als er geen plekken zijn binnen de bebouwde kom, dan maar er buiten. Ook dat is een breuk met het bestaande gemeentelijke en provinciale beleid. Het college loopt daarmee vooruit op de uitkomsten van de omgevingsvisie en woonvisie, maar het inventariseren van locaties en het maken van plannen kost voorbereiding, zo stelt het college ter verdediging daarvan.

Op basis van het geldende beleid, ruimtelijke situatie en de omgevingsaspecten worden nadere voorwaarden voor de bouwlocatie bepaald en vastgelegd. In de ontwerpfase wordt het stedenbouwkundig ontwerp opgesteld. Dit kan zowel onder regie van de Taskforce als de marktpartij worden opgesteld. Er zal bovendien ook rekening moeten worden met de nieuwe Omgevingswet, waarvan de invoering wederom is uitgesteld (tot 1 juli 2022). En het volgens het college nog maar de vraag of het bij dat uitstel blijft.

Experimenten zijn welkom

Alternatieven om de krapte op de woningmarkt aan te pakken, zijn volgens het college bovendien ook zeer welkom. Experimenteren mag door bijvoorbeeld te kijken naar het splitsen van grote woningen, meewerken aan ‘tiny houses’ en bijvoorbeeld Knarrenhofjes. Het moeten volgens het college bovendien goedkope fossielvrije, circulaire woningen zijn, goed bereikbaar, toegerust op thuiswerken en nog mooi ook. Met veel groen in wijken waar je prettig woont met mogelijkheden voor bedrijvigheid.

Tijdelijke projectleider

Bij de jaarrekening 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met een budget van €170.000 voor de inhuur van een tijdelijke projectleider voor de Taskforce woningbouw voor twee jaar. Bij het heroverwegingsproces 2022-2025 is vervolgens ingestemd met het beschikbaar stellen van €1,5 miljoen uit de Algemene reserve om de Taskforce woningbouw volgens het college een vliegende start te geven. ‘Niet alleen voor de positieve beeldvorming, maar ook om het signaal af te geven dat wachten geen optie is gezien de huidige druk op de markt’.

Uiteindelijk bepaalt de provincie hoeveel woningen Ooststellingwerf daadwerkelijk mag bouwen.