Gemeente wil meer aandacht voor dementie. Er zijn gesprekken gaande over de oprichting van een Stichting Dementievriendelijk Ooststellingwerf.

FOTO

FOTO ANP

Het aantal mensen met dementie in Ooststellingwerf is fors en groeit de komende jaren nog verder. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt, waardoor er verhoudingsgewijs veel minder zorg- en welzijnswerkers zijn. Mantelzorgers van mensen met dementie worden daardoor zwaarder belast. Daarom wil Ooststellingwerf specifieke aandacht voor een dementievriendelijke samenleving.

Uit gesprekken met bewoners, mantelzorgers en professionals blijkt dat er grote behoefte is aan meer op Ooststellingwerf gerichte informatie rond dementie. Er is al veel informatie, maar heel versnipperd. De gemeente streeft ernaar dat in de loop van 2022 een website over dementie in Ooststellingwerf de lucht in gaat, om inwoners zowel ‘de weg te wijzen’ als voor te lichten. In de dit jaar te verschijnen mantelzorggids wordt een kort hoofdstuk over dementie opgenomen.

Training

Mantelzorgende familieleden kunnen een training volgen. Ook wil de gemeente dat mantelzorgers die dat willen gecoacht kunnen worden. In rap tempo zijn de afgelopen jaren steeds meer moderne hulpmiddelen voor mensen met dementie en hun sociale netwerken ontwikkeld, zoals geheugensteuntjes, dwaaldetectie, beweegstimulering, planningshulpmiddelen en communicatiehulpmiddelen. De gemeente ziet het als haar taak meer bekendheid te geven aan dit soort hulpmiddelen. Deels via de nieuwe website, maar wellicht ook door inrichting van een DemenTheek en/of het rondrijden met een bus met daarin veel hulpmiddelen. Gesprekken hierover met inwoners en organisaties zijn gaande. Ooststellingwerf wil hierbij optrekken met buurgemeenten en het zorgkantoor. Recentelijk heeft ZuidOostzorg vanuit het Fonds Ooststellingwerf een subsidie gekregen voor een SlimoTheek. Hierbij kunnen ouderen, hun mantelzorgers en professionals slimme technologie lenen op een locatie dichtbij huis.

Om meedoen met dementie een impuls te geven, gaat Ooststellingwerf aan de slag met DemenTalent. In DemenTalent-projecten worden mensen met dementie gestimuleerd om vrijwilliger te worden in de samenleving, op basis van hun nog aanwezige talenten.

Inloopvoorzieningen

Op meerdere plekken zijn nu laagdrempelige inloopvoorzieningen in onder meer dorpshuizen. De gemeente juicht het toe als er meer van dit soort initiatieven komen. Bewegen is voor mensen met dementie extra belangrijk, omdat dankzij bewegen hun (aangetaste) hersenen beter gaan functioneren. Daarom is hier in de uitvoering van het lokale Sportakkoord extra aandacht voor. Lokale initiatieven om bijvoorbeeld samen te koken en/of te eten dragen daar aan bij.

Samen met lokale partners wil de gemeente werken aan een completere, eerlijke, maar ook positievere beeldvorming rond dementie. Studenten van Stenden NHL hebben hiervoor onder andere een lied en een activeringsspel gemaakt.

Stichting

Er zijn gesprekken gaande over de oprichting van een Stichting Dementievriendelijk Ooststellingwerf. Die stichting kan dan ‘eigenaar’ worden van een aantal initiatieven, bijvoorbeeld de website en de trainingen voor mantelzorgers. Ook kan de stichting samenwerking tussen relevante organisaties en personen stimuleren.

Landelijk zijn er naar verwachting ruim 290.000 mensen met dementie. In Ooststellingwerf zijn dat er 520. De belangrijkste verklaring voor de voorspelde toename van mensen met dementie is de forse groei van het aantal ouderen en de nog steeds stijgende levensverwachting. Ongeveer 10% van alle mensen met dementie is jonger dan 65. In Ooststellingwerf gaat het naar verwachting om enkele tientallen mensen met ‘Jong Dementie’.

Zorgcentra

Van alle mensen met dementie in Nederland woont zo’n 75% thuis en 25% in woonzorgcentra/verpleeghuizen. De verwachting is dat deze verdeling verandert en een nog groter percentage thuis blijft wonen. Locaties in Ooststellingwerf waar mensen met dementie kunnen wonen zijn Sinnehiem in Haulerwijk, Stellinghaven, Oosterhuis en Rikkingahof in Oosterwolde, Riemsoord en Stellinghaven in Appelscha en de Herbergier in Oldeberkoop.

Inwoners met dementie en hun mantelzorgers maken op vele manieren al gebruik van voorzieningen waar de gemeente bij betrokken is, zoals dagbesteding, individuele voorzieningen, mantelzorgondersteuning en het Alzheimercafé.