Roeken bezig met het bouwen van een nest.

Gemeente en bewoners pakken samen roekenoverlast in Oosterwolde aan

Roeken bezig met het bouwen van een nest.

Oosterwolde - Al enkele jaren is er sprake van toenemende overlast door groeiende roekenkolonies in de Karnakkers en de Kuunderhof in Oosterwolde. De nesten van de vogels bevinden zich op ongeveer twintig meter van de gevels van woningen en zorgen daar voor overlast van lawaai en mest.

Om deze overlast te verhelpen moeten de roeken bij voorkeur vòòr het komende broedseizoen (vanaf januari 2021) worden verstoord, zodat ze verhuizen naar een locatie op grotere afstand van woningen. Er liggen twee scenario’s op tafel voor de uitvoering van het roekenbeheerplan.

Scenario’s

Het eerste scenario stelt voor het roekenbeheerplan dit jaar te starten en het benodigde budget van minimaal 62.500 tot maximaal 96.500 euro (afhankelijk van de inzet van vrijwilligers) voor de periode 2020-2024 ter beschikking te stellen. Omwonenden wordt gevraagd te assisteren bij de uitvoering van het plan. In scenario 2 wordt pas in 2021 een besluit genomen over het plan, waarna bij een positieve beslissing in 2022 wordt begonnen met de uitvoering. Er moet omwonenden dan worden verzocht geen illegale verjaagactiviteiten te ondernemen, omdat het probleem daardoor moeilijker oplosbaar wordt.

Ontheffing

Om de roeken te verhuizen, is een ontheffing nodig. Bij de provincie is een aanvraag voor een ontheffing ingediend. De gemeente verwacht de ontheffing binnenkort te ontvangen. De ontheffing houdt geen verplichting in tot ingrijpen.

Verwijderen van nesten

Vanaf december 2020 moeten de overlastlocaties ongeschikt worden gemaakt door het verwijderen van nesten en moeten de nieuwe locaties met het ophangen van de nesten worden ingericht. Omdat het om meerdere overlastlocaties in Oosterwolde gaat en de nestbomen op die plekken overwegend op gemeentegrond staan, is de gemeente de aangewezen partij om hierin op te treden. Ook heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht om te zorgen dat de roek ongestoord kan broeden.

Omwonenden betrokken

Het roekenbeheerplan is opgesteld door Witteveen Groenprojecten en Advies. Dit bedrijf heeft ervaring met het opstellen van roekenbeheerplannen in Noord-Nederland en heeft goede ervaringen met de samenwerking met vrijwilligers voor het uitvoeren van beheerplannen. Dit is voor de gemeente interessant, omdat omwonenden zich sterk betrokken voelen. Als zij zich willen inzetten als vrijwilliger kunnen bovendien kosten worden bespaard.

Twee nieuwe broedlocaties

In augustus en september is een beheerplan opgesteld. Het voorziet in een analyse van de roekenpopulatie in Oosterwolde en de wijze waarop een oplossing gevonden kan worden voor overlast in de woonomgeving en voor een duurzame bescherming van broedkolonies van de roek. Er zijn twee locaties gevonden die geschikt zijn als broedlocatie voor de roek: het bosje bij de waterzuivering en het bosje aan de kruising Schottelburgweg/’t Oost. Beide locaties bevinden zich op voldoende afstand van woningen en zijn in eigendom van de gemeente.

Illegale verstoring

Het plan geeft ook aan dat vanuit het oogpunt van efficiëntie zo spoedig mogelijk met de uitvoering moet worden begonnen. Het aanpakken van de overlast heeft de meeste kans van slagen als de roeken kunnen uitwijken naar een locatie waar ze niet opnieuw worden verstoord. Door illegale verstoring verspreidt het probleem zich namelijk over meerdere locaties. Heel Oosterwolde staat vol met potentiële nestbomen die vlak bij woningen staan. Alleen met een planmatige aanpak wordt voorkomen dat er een groot aantal nieuwe overlastlocaties ontstaat.

Handtekeningenlijst

Voor de ontheffingsaanvraag was een actualisering van de ervaren overlast nodig. Daarom is in augustus contact opgenomen met vertegenwoordigers van de omwonenden. Deze hebben binnen een maand gezorgd voor een nieuwe handtekeningenlijst (Karnakkers) en een uitgebreide inventarisatie (Kuunderhof/Snellingerdijk). Tweederde van de ondervraagde omwonenden gaf aan ernstige overlast te ervaren. Ook kwam naar voren dat veel omwonenden het niet alleen belangrijk vinden dat overlast wordt aangepakt, maar ook dat de roek een goede plek vindt om te broeden. Dit biedt volgens de gemeente goede aanknopingspunten voor het werven van vrijwilligers die kunnen helpen bij de uitvoering, zowel vanuit het oogpunt van overlastbestrijding als van bescherming van de roek op de nieuwe locaties.

Politie vraagt om actie

Het is volgens B & W zeer aan te raden om al dit jaar te starten met de uitvoering. De reden is dat het aantal roeken toeneemt en al enkele jaren sprake is van illegale verstoring door omwonenden. De politie heeft de gemeente daarom ook verzocht om actie te ondernemen. Door illegale verstoring verspreiden de roeken zich over meerdere locaties in de kom van Oosterwolde en wordt verplaatsing naar een andere locatie steeds moeilijker en kostbaarder. Bovendien is recent de overlast opnieuw geïnventariseerd, omwonenden verwachten nu dat de gemeente iets gaat doen.

Als gekozen wordt voor dit scenario, worden omwonenden uitgenodigd voor een overleg in december om het beheerplan te presenteren en hun bereidheid te inventariseren om zich in te zetten voor het verplaatsen van de broedkolonies.