College negeert welstandsadvies bij plaatsen windmolen

FOTO ARCHIEF

Ooststellingwerf negeert een afwijzend advies van de welstandscommissie Hûs en Hiem voor het plaatsen van een kleine windmolen bin het bedrijf van Cees Pieter van Burgsteden aan de Weperpolder in Oosterwolde.

Op 31 mei is daartoe een aanvraag ingediend. Op 8 juni 2022 is deze aanvraag voor advies voorgelegd aan Hûs en Hiem. Die vindt dat het plan niet voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om de (te) grote afstand van de windturbine tot de gebouwen op het betreffende perceel. De aanvrager heeft aangegeven dat het dichter bij de bebouwing plaatsen van de windturbine een groot rendementsverlies tot gevolg heeft, omdat de windturbine dan veel minder wind vangt.

Voorwaarden

Het college vindt dat daarom de molen er wel mag komen en hanteert daarbij het ‘Paraplubestemmingsplan windturbines Ooststellingwerf’. Voor de hele gemeente is daarin geregeld aan wat voor voorwaarden het plaatsen van molens tot een ashoogte van 15 meter bij boerenbedrijven moet voldoen. Het college is niet bang voor een precedentwerking, want de situatie is redelijk uniek.

Alleen vanuit de lucht is de afstand van de molen tot een de gebouwen namelijk zichtbaar en niet op de grond. En daarom is het college van mening dat de verduurzaming van het bedrijf en het economisch rendement van de windturbine zwaarder weegt dan het visuele aspect dat Hûs en Hiem als kritiek heeft.

Nieuws

menu