VVD in Ooststellingwerf vindt beschermde status van gevlekte witsnuitlibel in Fochteloërveen bedreigend

De gevlekte witsnuitlibel.

De gevlekte witsnuitlibel. Natuurmonumenten

De raadsfractie van de VVD is er niet blij mee dat de gevlekte witsnuitlibel op een lijst van beschermde diersoorten in het Fochteloërveen terecht komt. ,,Er is niemand die van ons vraagt om soorten toe te voegen”, zo zegt raadslid Bram van ‘t Klooster.

De gevlekte witsnuitlibel werd in de zomer van 2007 voor het eerst in dit natuurgebied ontdekt. Het Fochteloërveen is één van de rijkste libellengebieden van Nederland met zeker veertig soorten. De libellen profiteren er vooral van dat het regenwater zo lang mogelijk wordt vasthouden. De gevlekte witsnuitlibel is een kenmerkende soort in verlandingszones van laagveenmoerassen. Het is een zeldzame libel en staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Het beestje komt ook in Weststellingwerf voor in de natuurgebieden de Rottige Meenthe en Brandemeer.

Extra maatregelen

Van ‘t Klooster wijst het college er waarschuwend op dat de afgelopen week wijzigingsbesluiten ‘habitatrichtlijngebieden’ bekend zijn gemaakt met daarin dus de beschermde status van deze libelle. De VVD’er vindt dat zorgwekkend. ,,Het plaatsen van deze soort op de lijst is volledig gebaseerd op advies van natuurorganisaties en enkele waarnemingen. Het toevoegen van soorten zorgt ervoor dat als deze libelle in de toekomst niet meer gesignaleerd wordt wij hier als gemeente op afgerekend worden. Dat betekent het nemen van extra maatregelen ter bescherming.”

Werkzaamheden

De populatie van de gevlekte witsnuitlibel mag namelijk wettelijk gezien door plaatsing op de lijst nu niet meer achteruit gaan. De VVD’er wijst er op dat er volop werkzaamheden in het gebied plaatsvinden, die verstorend kunnen werken en dan draait de gemeente voor de gevolgen op. ,,Worden deze soorten in de toekomst niet meer gesignaleerd dan kun je wachten op maatregelen ter bescherming van deze soort. Die maatregelen hebben invloed op onze omgeving.” Daarom wil Van ’t Klooster van het college weten welke gevolgen dit wijzigingsbesluit heeft voor boeren, ondernemers en inwoners van Ooststellingwerf.

Zienswijze

En wat hem betreft komt het college nog deze maand in actie. Wethouder Jan van Weperen overweegt een zienswijze in te dienen, zo zei hij dinsdagavond in een commissievergadering, als de Kritische Depositiewaarde wordt verhoogd. Dat is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de stikstofneerslag. GroenLinks wil dan eerst die tekst van een zienswijze wel zien in de raad. Het is overigens maar de vraag of dat indienen wel kan. Volgens Van ’t Klooster kun je alleen in beroep bij een rechtbank. Dat kan inderdaad tot 11 januari.

Lijst

Enkele vogelsoorten worden toegevoegd aan de lijst van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Dan gaat het om de broedvogels wespendief, zwarte specht, boomleeuwerik en grauwe klavier. En ook trekkende vogelsoorten worden nu toegevoegd: dodaars, draaihals, paapje, roodborsttapuit en de tapuit. Verder staat de kamsalamander voor dit natuurgebied nu op die habitatlijst.