Toch weer last onder dwangsom voor MSV Prikkedam

De eerste motocrosswedstrijden op circuit De Prikkedam trekken veel publiek. Rens Hooyenga

De gemeente Ooststellingwerf heeft de afgelopen zomer toch weer een nieuwe last onder dwangsom opgelegd aan de MSV De Prikkedam in Makkinga.

Dat blijkt uit de besluitenlijst van het college. De provinciale dienst FUMO heeft tijdens de training op woensdag 22 juni een overtreding van de geluidsvoorschriften uit het bestemmingsplan geconstateerd. Op het meetpunt aan de Grindweg 4 is het voorgeschreven maximale geluidsniveau (de maximaal toegestane pieken) met 5 dB (A) overschreden.

Geluidsnormen

Sinds 8 november 2016 zijn aan MSV De Prikkedam meerdere lasten onder dwangsom opgelegd wegens het niet voldoen aan de geluidsnormen, eerst uit de milieuvergunning en later wegens het niet voldoen aan de geluidsnormen uit het bestemmingsplan. Er mag in Makkinga worden getraind op woensdag- en zondagmorgen en er is ruimte voor drie wedstrijden per jaar.

Omdat in 2021 gedurende elf achtereenvolgende geluidmetingen géén overschrijdingen van de geluidsnormen uit het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam waren geconstateerd, is op 2 november 2021 besloten om de derde in te trekken. Hierbij is aangeven dat bij de eerstvolgende constatering van een overschrijding van de geluidsnormen uit het bestemmingsplan direct zal worden overgegaan tot het opleggen van een nieuwe last onder dwangsom.

Raad van State

Als er overtredingen zijn, wordt er door de gemeente gehandhaafd op basis van de kaders die in een nieuw bestemmingsplan zijn vastgelegd. Overigens is het wachten nu op de definitieve goedkeuring door de Raad van State van dat bestemmingsplan, waarin ook die geluidsnormen zijn vastgelegd.

Schadevergoeding

Na diverse aanpassingen na de eerste zitting van 26 april 2021- en een tussenuitspraak op 15 december - is de zaak op 23 augustus opnieuw in Den Haag besproken. De bezwaren kwamen opnieuw van het echtpaar Van Rossum. Dat echtpaar vindt dat zij ook recht heeft op een schadevergoeding omdat een ‘redelijke termijn’ door al die zittingen is overschreden.

Hardere garanties

Tijdens de zitting op 23 augustus zijn beroepsgronden grotendeels weer herhaald. In de beleving van de advocaat van de gemeente waren die al eerder ongegrond verklaard en is er voor de Raad van State geen bijzondere omstandigheid om daar nog weer op terug te komen. De Raad van State had in december wel gevraagd om aanvullende hardere garanties dat er geen sprake zal zijn van een overschrijding van het maximaal toegestane geluid met als doel het waarborgen van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu voor de omgeving.

A-wedstrijden

En de aanvullingen liggen er nu. Tijdens motorcrosswedstrijden is het gebruik van crossmotoren, die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 94 dB(A), niet toegestaan. Er is niet voor gekozen om zogenaamde A-wedstrijden te verbieden, en daar zit bij de klagers dan ook weer de pijn. Ga je bij A-wedstrijden overtreders van de geluidsnorm van de baan halen? Het aandeel lawaaierige tweetaktmotoren mag in een tweede aanvulling op geen enkel moment meer dan 50% bedragen van het totaal aantal crossmotoren dat op de motorcrossbanen rijdt.

Nieuws

menu