Bloeizones in Appelscha, Haulerwijk en Steggerda kunnen aan de slag. Inzetten op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving

Zeven dorpen willen o.a. profiteren van de positieve effecten van de natuur. Lourens Looijenga

Binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland krijgen zeven projecten subsidie om in het kader van het begrip ‘bloeizones’ hun plannen nu ook daadwerkelijk uit te voeren. Daaronder zijn initiatieven in Appelscha, Haulerwijk en Steggerda. De zeven projecten zijn op 12 juli 2022 al benoemd tot bloeizone. Nu is dus ook het geld toegezegd. Per dorp is 25.000 euro beschikbaar.

Bloeizones zijn geïnspireerd op de blue zones, plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden. Ze zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving. De initiatieven komen voor uit de Regio Deal Zuidoost Friesland. De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Heerenveen geven via het onderdeel Zorgeconomie financiële steun aan de geselecteerde bloeizones. De initiatieven krijgen ondersteuning van HANNN (Healthy ageing Netwerk Noord Nederland). Ook plaatselijke ondernemers, huisarts, fysiotherapeut, sportvereniging, dorpshuis en/of de school zijn aangehaakt.

Wethouder Esther Verhagen van Ooststellingwerf: ,,Met het ondersteunen van de bloeizones worden vernieuwende concepten ontwikkeld gericht op preventie, positieve gezondheid en onderlinge ondersteuning van inwoners. Hierdoor kunnen we vraag naar zorg voorkomen of uitstellen en leveren we in samenwerking met inwoners en ondernemers een bijdrage aan de houdbaarheid van de zorg. Vanuit de Regio Deal willen we deze initiatieven extra ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel, om ze zo een extra boost te geven en om er van te leren.” Het gaat dus om drie initiatieven in de Stellingwerven om van de eigen woonplaats een nog fijnere en gezondere omgeving te maken.

Appelscha

Geïnspireerd door bloeizone Bakkeveen is begin 2022 een werkgroep geformeerd met plannen om in Appelscha een bloeizone te laten ontkiemen. Het is de bedoeling om samen met inwoners, organisaties en verenigingen stapsgewijs te bouwen aan meer bewegen, gezonde voeding, meer sociale contacten, zingeving en een gezonde woonomgeving. ‘Met het uiteindelijke doel dat Appelscha een dorp is waar inwoners gezond, zinvol en lang met elkaar samenleven.’ De eerste stap is het organiseren van fittesten, waarna mensen een advies krijgen.

Steggerda

Een groep inwoners uit Steggerda organiseert activiteiten gericht op samen bewegen, ontmoeting en vergroening van het dorp. De initiatiefgroep richt zich op de thema’s; actief burgerschap (mensen actief benaderen om mee te doen), bereikbaar groen (bloemenactie en wandelroutes uitzetten) en actief ontspannen (het organiseren van sport en spel activiteiten). Afhankelijk van de behoefte wil men daarnaast ook inzetten op gezonde voeding en gezonde financiën (moestuinmarkt). Voorafgaande aan de gemaakte plannen zijn brainstormsessies georganiseerd voor inwoners, opgehaalde ideeën zijn verwerkt in de eerste plannen.

Steggerda is volgend jaar een stuk groener. Zaterdag worden fruitbomen en tuinplanten uitgedeeld. Mensen die in een groene omgeving wonen, kloppen met klachten als diabetes, depressie en angststoornissen minder vaak bij de huisarts aan dan mensen die in een niet-groene omgeving wonen. Mensen met dergelijke klachten werden in groenere woonomgevingen 20 tot 25 procent minder gerapporteerd dan in weinig groene woonomgevingen. ,,Met 10 procent meer groen in Nederland kunnen we 64 miljoen euro aan zorgkosten en 320 miljoen euro aan arbeidskosten besparen. Natuur is goed voor de rust in je hoofd, maar voor nog veel meer dingen“, aldus wetenschapper Jolanda Maas.

Haulerwijk

Een werkgroep onder de vleugels van dorpsbelang Haulerwijk stort zich op de thema’s actief burgerschap, gezonde financiën, actief ontspannen en gezonde voeding. Er zijn al wel verschillende initiatieven binnen die thema’s maar vaak voor specifieke doelgroepen, als losse activiteiten. De werkgroep wil starten met het maken van een sociale kaart. Daarnaast wordt een fonds opgericht waarmee initiatieven, verenigingen en organisaties in het dorp uitgedaagd worden om aan de slag te gaan met de genoemde thema’s. Ook wil men de initiatieven meer met elkaar verbinden.

De zeven projecten in vijf gemeenten worden volgens wethouder Verhagen gemonitord. ,,We willen onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van een bloeizone, voor inwoners en het dorp, maar ook voor bijvoorbeeld ondernemers, de huisarts en de gemeente.” Daarnaast wordt er gewerkt aan een bloeizone-netwerk, waar initiatieven van elkaar kunnen leren en nieuwe bloeizone-initiatieven ook kunnen aanhaken en inspiratie kunnen opdoen. Uiteindelijk hopen de vijf gemeenten op een bloeizone-sneeuwbaleffect in heel Zuidoost Friesland. Het streven is naar een langdurig effect op de (positieve) gezondheid van de inwoners van het dorp of de wijk.

Nieuws

menu