Raad blijft vaag over lot park met zonnepanelen Oldeberkoop

Oosterwolde - De gemeenteraad van Ooststellingwerf worstelt enorm met het plan voor een park met zonnepanelen in Oldeberkoop. Het plan verdeelt het dorp. Pogingen van de gemeente om via bemiddeling tot een oplossing te komen zijn spijtig genoeg mislukt.

Overigens zijn er ook voorstanders van het park, zo benadrukte het CDA. Het is na de commissievergadering van dinsdagavond nog volstrekt onduidelijk wat de gemeenteraad later deze maand zal besluiten.

Kaarten tegen de borst

De raad houdt dus nog even de kaarten tegen de borst. Vooral PvdA, D66, CDA en StellingwerfPLUS worstelen met de weerstand tegen het plan. Het woord ‘draagvlak’ werd vaak genoemd. Draagvlak maakt volgens het college wettelijk gezien geen onderdeel uit van de ruimtelijke afwegingsgronden. Bovendien is volgens wethouder Fimke Hijlkema volstrekt onduidelijk wat het woord draagvlak inhoudt. Dat staat nergens omschreven. Voor haar is duidelijk dat er nu een besluit over het plan moet worden genomen. Dat er een mogelijke alternatieve locatie zou zijn, verandert daar volgens haar niets aan.

Een omgevingsvergunning mag volgens de wethouder alleen op ruimtelijke gronden worden geweigerd. De 75 zienswijzen die zijn ingediend benoemen veelvuldig een gebrek aan draagvlak als argument om de vergunning te weigeren. Dat kan dus volgens het college niet. Het verlenen van een omgevingsvergunning is volgens het college niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Negatieve impact

Het college volgt wel het advies op van een bureau om de negatieve impact op de openheid/geslotenheid van het landschap te beperken door versterking van een houtwal aan de oostzijde van het terrein bij bungalowpark Het Molenbosch. Bovendien is sprake van een tijdelijke situatie. Twee bijeenkomsten onder leiding van de vorige wethouder Henk van de Boer hebben tot enkele aanpassingen geleid. De hoogte van de opstelling van de zonnepanelen mag nu ten hoogste twee meter zijn, de hoogte van het hekwerk om de opstelling mag ten hoogste 1,80 meter zijn. Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning voor een periode van dertig jaar te verlenen, als de raad de verklaring van geen bedenkingen afgeeft.