Gemeenteraad klimt uit ivoren toren en gaat participatie-uitdaging aan

Oosterwolde – ‘Ga op zoek naar wat er leeft en stimuleer het.’ De gemeenteraad van Ooststellingwerf wil unaniem actief inzetten op overheidsparticipatie, zo bleek dinsdagavond.

‘Voor het slagen en voortbestaan van de democratie is het belangrijk dat zowel de overheid als inwoners een actieve bijdrage leveren aan de samenleving.’

‘Kom uit die ivoren toren en sta echt open voor wat er in de samenleving gebeurt en stel je daar dienstbaar in op’. Bij overheidsparticipatie is sprake van omgekeerde samenwerking: de overheid participeert in initiatieven van burgers, geeft deze ruimte en verbindt deze waar mogelijk met elkaar. Tammo Munting van D66 had wel wat zorgen. ‘Hoe voorkomen we dat schreeuwers op wenken worden benieuwd en zwijgers verzuipen.’ Volgens PvdA-fractievoorzitter Fimke Hijlkema is het belangrijk dat college, raad en ambtenaren samen optrekken. ‘We vinden draagvlak belangrijk en hebben zorgen over inwoners die niet mee willen of niet mee kunnen.’

Omslag

‘Heb vertrouwen in je eigen inwoners’, zo stelde Berend Leistra van de ChristenUnie. ‘We moeten een omslag in de raad maken en kijken naar wat ons bindt. We zijn ook inwoners van het dorp, we moeten ons niet afzonderen. Trek er op uit en doe ideeën op. Dan kun je stappen zetten.’ Jenny Dolsma van OoststellingwerfsBelang riep op om initiatieven van burgers te omarmen en vooral serieus te nemen.

‘Meer draagvlak’

Jakob Baar (VVD) constateerde dat er grote verschillen zin in ambitie tussen wijken en dorpen. ‘De vraag is hoe we er voor zorgen dat dorpsverenigingen in de pas blijven lopen met ontwikkelingen in de samenleving’. Voortaan bedenkt de gemeente niet langer wat goed is voor burgers. De VVD verwacht dat door de nieuwe faciliterende aanpak er veel meer draagvlak zal zijn voor initiatieven. De inwoners in Ooststellingwerf vertonen al veel betrokkenheid en inzet voor de eigen omgeving in de dorpen. Dergelijke particuliere initiatieven zullen in de toekomst zeker toenemen vanuit het principe van zelfredzaamheid van de burgers, zo is de verwachting.

Kloof met burgers verkleinen

Volgens burgemeester Oosterman is de nieuwe aanpak uitdagend en ingewikkeld. Overheidsparticipatie druist immers op een aantal punten vrijwel loodrecht in tegen de bestaande rol en werkwijze van overheden. ‘We weten niet waar we uitkomen, maar we gaan samen het pad in en houden elkaar vast. Het gaat er om de kloof tussen burgers en overheid te verkleinen.’ Er is bij overheden immers ook sprake van een onzichtbare structuur van ongeschreven regels, gewoonten en werkpraktijken waar krachten van buiten nauwelijks grip op kunnen krijgen.

Burgerinitiatieven kunnen bijvoorbeeld botsen met de taken en belangen van organisaties waarmee de gemeente samenwerkt, zoals zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Bovendien hebben gekozen bestuurders de neiging risico’s te mijden Er zijn dus nogal wat taboes te doorbreken. Maar de eerste stap is dinsdagavond gezet.

De gemeente Ooststellingwerf heeft voor dit jaar een participatiebudget gereserveerd van € 250.000 (aanloopjaar) en voor 2019-2021 € 500.000 per jaar. Hiermee zal de gemeente dus burgerinitiatieven ondersteunen en faciliteren.