Wetterskip en Mesdag Zuivelfonds samen op zoek naar oorzaken stagnerende waterkwaliteit

Regio - Wetterskip Fryslân en Stichting Mesdag Zuivelfonds gaan samen op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan vooruitgang in de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Dat zijn beide partijen overeengekomen.

Na een periode van structurele verbetering van de waterkwaliteit is de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater de afgelopen tien jaar nog maar nauwelijks afgenomen. Dit ondanks alle maatregelen die in deze periode zijn ingevoerd. Zo zijn de bemestingsnormen aangescherpt en is de rioolwaterzuivering sterk verbeterd.

Wetterskip Fryslân en Stichting Mesdag Zuivelfonds hebben daarom onderzoeksinstituut NMI uit Wageningen opdracht gegeven de bronnen van de vervuiling beter in beeld te brengen. Het NMI zal hierbij onder meer uitgaan van waterkwaliteitsmetingen uit het langjarige en gedetailleerde watermeetnet van het Wetterskip, bodembemonsteringen (zowel bodemsamenstelling als bemestingsdata), metingen van effluenten van zuiveringsinstallaties en tellingen van (water)vogels.

Het werkgebied van Wetterskip Fryslân kent een grote variatie aan gebiedskenmerken: er zijn regio’s met zand-, klei- en veenbodems en er zijn gebieden met en zonder kwel. Verder zijn er gebieden met landbouw, natuur en verstedelijking. Fryslân is dan ook bij uitstek geschikt voor het beter in beeld krijgen van de achtergrondconcentraties die samenhangen met deze gebiedskenmerken.

Uitkomsten in voorjaar

Naar verwachting worden de eerste uitkomsten in het voorjaar van 2018 bekend. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald waar vervolgonderzoek nodig is en wat de meeste effectieve maatregelen zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

Onderzoek Mesdagfonds

Vorig jaar zette de Stichting Mesdag Zuivelfonds de ‘stagnerende waterkwaliteit’ op de agenda van de Tweede Kamer met de aanbieding van een petitie en het rapport ‘Waterkwaliteit en veehouderij-Huidige knelpunten vragen om andere oplossingen’. Volgens dit rapport, samengesteld door onderzoeksjournalist Geesje Rotgers, zijn niet alle vervuilingsbronnen goed in beeld. Voorbeelden hiervan zijn de nutriëntentoevoer door natuurlijke kwel, riooloverstorten en watervogels.

De agrarische sector is daarom van mening dat te eenzijdig naar de landbouw wordt gekeken als bron van nutriënten. Het onderzoek in opdracht van Stichting Mesdag Zuivelfonds leidde tot veel vragen in de agrarische sector, in de waterwereld en bij politici. De Tweede Kamer nam vorig jaar vier moties aan om meer helderheid te krijgen in het watervraagstuk.

‘Samen kijken naar watervraagstuk’

Lubbert van Dellen, secretaris Stichting Mesdag Zuivelfonds, over de samenwerking: ‘Aanvankelijk stonden Wetterskip en Mesdagfonds enigszins tegenover elkaar in hun opvattingen. Het Mesdagfonds constateerde dat de discussies over waterkwaliteit teveel waren ingezoomd op de landbouw, waardoor andere bronnen buiten beeld vielen. Door het delen van de wederzijdse inzichten, kwamen we echter al snel tot de conclusie dat we dezelfde vragen hebben.’

Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, beaamt dat. ‘We hebben allemaal belang bij een goede waterkwaliteit en bij een goed beeld van de oorzaken om tot de meest effectieve aanpak te komen. Nu gaan wij samen vanuit de volle breedte kijken naar het watervraagstuk. Zo hopen we duidelijk te krijgen welke rol de landbouw speelt in de waterkwaliteit en wat van de landbouw verwacht kan en mag worden.’