Provincie Fryslân investeert 25 miljoen euro extra

Regio - De provincie Fryslân heeft 25 miljoen euro aan extra investeringen opgenomen in de begroting van 2018. Die is donderdag door Gedeputeerde Staten gepresenteerd.

2018 wordt het jaar van LF2018. Het Friese hoofdwegennet is op orde, daarom investeert de provincie op risicoverlaging in het verkeer. Voor zowel een transitiefonds Landbouw als een transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving komt 3 miljoen euro beschikbaar. Ook zet de provincie zich in 2018 onverminderd in voor een circulaire economie en verduurzaming van Fryslân. Deze en andere investeringen zijn opgenomen in de Begroting 2018.

Met de Kadernota 2018 zijn de ambities uit het coalitieakkoord 2015-2019 ‘Mei elkenien, foar elkenien’ herijkt. Aan de bestaande ambities is 25 miljoen euro aan nieuwe investeringen toegevoegd. Dit is gebeurt is gebeurd in nauwe samenwerking met alle fracties in de Provinciale Staten.

Verlaging opcenten motorrijtuigenbelasting

In 2018 werkt de provincie verder aan de realisatie van haar doelen voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, it Frysk eigene, een dynamische omgeving en een modern bestuur. De totale begroting van de provincie bedraagt in 2018 450 miljoen euro. Daarnaast worden de opcenten motorrijtuigenbelasting na deze coalitieperiode structureel verlaagd.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: 'We investeren in Fryslân, maar houden onze gezonde financiële positie, ook op de lange termijn. De economie trekt aan, maar we willen vooruit kijken. Daarom onderzoeken we hoe we toekomstige slechtere tijden voorbereid kunnen zijn'.

Krachtige gemeenschappen en toekomstbestendige economie

Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom zet de provincie het Kansenfonds en het Iepen Mienskipsfonds ook in 2018 opnieuw open voor aanvragen. Om ook het Friese bedrijfsleven te blijven ondersteunen komen voucherregelingen beschikbaar. In 2018 zijn instrumenten als Ondernemersplatform Ynbusiness, International Trade Support  en de Friese ontwikkelingsmaatschappij operationeel. Met TopDutch wordt Noord Nederland internationaal gepresenteerd als aantrekkelijke vestigingslocatie.

De begroting 2018 is digitaal beschikbaar via www.fryslan.frl/financien.