OoststellingwerfsBelang wil stroomopwekkende geluidswal langs N381

Oosterwolde - OoststellingwerfsBelang is bezorgd over de afwikkeling van de ontstane geluidsoverlast na de herinrichting van de N381. De fractie pleit voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de plaatsing van stroomopwekkende geluidschermen .

De fractie doet deze oproep dinsdagavond in de raadscommissievergadering Ruimte.

Ondanks de 'positieve boost' aan het gebied, waar de aanleg van de N381 en de bijbehorende projecten in het kader van gebiedsontwikkeling hebben gezorgd, 'is voor een aantal bewoners aan het nieuwe tracé ter hoogte van de Balkweg in Donkerbroek een ernstige overlastsituatie ontstaan, die wellicht onvoldoende bij het ontwerpen en aanbesteden is onderkend', zo stelt de fractie.

Geen aanvullende maatregelen

Als oplossing voor de geluidshinder van de N381 bedachten de bewoners van de Balkweg samen met een designstudio een stroomopwekkende geluidswal: de Eco-noise barrier. Maar dit is niet opgepikt door de gemeente, aldus OoststellingwerfsBelang. 'De bewoners is kortgeleden medegedeeld dat er geen aanvullende maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast te beperken, anders dan het plaatsen van een aantal groenblijvende hulstbomen op een stuk wel aangelegde geluidwal en een groenbedrijf te laten inventariseren of in de zichtlijnen het plaatsen van hulstbomen verlichting kan bieden'.

OoststellingwerfsBelang heeft een aantal maanden geleden bij het provinciebestuur en het projectbureau N381 aangedrongen om de overlast te gaan beperken. Ook is in een door SP en CDA bij het provinciebestuur ingediende en aangenomen motie, opgeroepen om bij de afwerking van grote wegenbouwprojecten achterblijvende 'hobbels' voortvarend aan te pakken. Kortgeleden heeft ook de PvdA  het provinciebestuur opgeroepen om knelpunten binnen dit gebied aan te pakken.

OoststellingwerfsBelang vindt het dan ook vreemd dat, tot op heden, aan de bewoners aan de Balkweg geen noemenswaardige maatregelen voor het terugdringen van de overlast zijn toegezegd.

Win-winsituatie

OoststellingwerfsBelang stelt voor om te onderzoeken of het aangedragen initiatief van Plaatselijk Belang Donkerbroek, te weten plaatsen van stroomopwekkende geluidschermen, wellicht een oplossing kan bieden voor de ontstane overlast.

'Mogelijk kan hierdoor een win-winsituatie worden bereikt omdat zowel de gemeente Ooststellingwerf als de provincie zich tot doel hebben gesteld grote stappen te maken op het gebied van het terugdringen van CO2 uitstoot. Een combinatie met te plaatsen stroomopwekkende geluidschermen is dan mogelijk een "boppeslach”', aldus fractievoorzitter Henk Dongstra.

Lees meer in ons nieuwsdossier N381.