Projectontwikkelaar mag van college door met woningplan Jardinga

Oosterwolde - Projectontwikkelaar Sjoerd Hoekstra krijgt van het college groen licht om verder te gaan met de bestemmingsplanvorming rond landgoed Ter Borch Esch in Oosterwolde.

Het dossier Ter Borgh Esch kent een lange voorgeschiedenis. Er zijn in het verleden (in de periode 2010 tot 2013) meerdere plannen gepasseerd. Uiteindelijk is er medio 2013 een voorontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierop zijn acht inspraakreacties en een vooroverlegreactie van de provincie ontvangen.

College wil raad van te voren informeren

Bij het college bestaat de behoefte om -voordat de bestemmingsplanprocedure een vervolg krijgt- de raad te informeren over de haalbaarheid van het plan. Mocht de raad instemmen met de inhoud van deze notitie, dan wordt het plan in de vorm van een ontwerpbestemmingsplan verder in procedure gebracht. Mocht de raad niet instemmen met de inhoud, dan kan ontwikkelaar Hoekstra hieruit zijn eigen conclusies trekken. De reden om dit via deze ‘tussennotitie’ te doen is om Hoekstra het maken van verdere kosten te besparen, wanneer het zicht op de (onder meer politieke) haalbaarheid van de ontwikkeling ontbreekt.

Verfraaiing van het landschap

Het project kan volgens het college bijdragen aan het behoud en mogelijk zelfs een verfraaiing van het landschap. Het gebied rond buutschap Jardinga heeft nu een agrarische bestemming. Het gebied wordt nu als grasland gebruikt, maar het kan ook als maïsland worden gebruikt. Omdat het gebied slechts via het zuidoostelijk woongebied van Oosterwolde kan worden bereikt, heeft het agrarisch gebruik belangrijke nadelen voor de bewoners.

Gebied beslaat negen hectare

De opbrengst van de woonclusters maakt het mogelijk om het gehele gebied van negen hectare aan te kopen en ten behoeve van het landschap te beheren. Mochten de woningclusters niet gebouwd kunnen worden, dan kan een meer gebruikelijk agrarisch beheer blijvend worden toegepast, omdat de grond dan voor het agrarisch bedrijf van Hoekstra moet renderen.

Beeldkwaliteitsplan wordt aangepast

De doorkijk op het gebied wordt verbeterd ten opzichte van het eerdere plan. Het beeldkwaliteitsplan wordt aangepast, waarbij de plaatsing van de woningen, de oppervlakte (ca. 150 m2 per woning) en de groene aankleding van de clusters wordt geborgd. Daarnaast sluit het omliggende agrarisch beheerde landschap en natuurgebied aan tot vlakbij de woningen.

It Fryske Gea gecharmeerd van es-achtig landschap

It Fryske Gea wil graag de grond in eigendom of erfpacht overnemen van Hoekstra en het toekomstige beheer uitvoeren. Hierbij wordt gedacht aan een vorm van extensief agrarisch beheer in een vergelijkbare vorm zoals dat in de laatste jaren al door Hoekstra werd uitgevoerd. It Fryske Gea is gecharmeerd van het es-achtige besloten landschap, dat kenmerkend is voor Oosterwolde en omgeving. Naar de mening van It Fryske Gea kan de natuurcomponent meer naar voren komen in het plan. It Fryske Gea zal een beheerplan opstellen, waarin het toekomstige beheer wordt geregeld.

Plan krijgt steun van SIR-55

Het initiatief vervult een behoefte bij de groep van senioren met een hoger inkomen die graag de zekerheid hebben dat zij iedere dag kunnen rekenen op 24-uurs zorg. Omdat de geplande twintig woningen zo dicht bij Rikkingahof liggen, kan Rikkingahof 24 uur per dag zorg bieden aan de bewoners van Ter Borgh Esch. Voor senioren met een hoger inkomen heeft Rikkingahof (tot dusver) geen plek, omdat er bij Rikkingahof alleen sociale huurwoningen staan. Daarnaast wordt het plan volledig gesteund door SIR-55 (Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw).