Meer jongeren met jeugdzorg

Oosterwolde – ‘Heel veel jongeren hebben op dit moment zwaar. Dat wordt per week erger, zeker als mensen zich niet gehoord voelen, dan is dat zeker problematisch.’

Rik Berends van GroenLinks vroeg daar in de raadscommissie ‘samenleving’ tijdens deze lockdown aandacht voor. Daar ging het de afgelopen week overigens over de ‘doe-agenda kwetsbare jonge inwoners en ouders’.

Jeugdzorgtraject

In de stukken werd ook nog eens toegelicht voor wat voor problemen de gemeente staat. In de gemeente Ooststellingwerf stijgt aantal jonge inwoners met jeugdzorg. Van 11,2% in 2016 naar 12% in 2019. In de andere twee OWO-gemeenten en in Friesland is die trend ook zichtbaar. ‘We zien vooral in Oosterwolde en Appelscha veel jonge inwoners met een jeugdzorgtraject. Daarnaast valt op dat in onze gemeente relatief veel zwaardere jeugdzorgtrajecten bestaan bij jonge inwoners.’

Lichamelijke mishandeling

Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar geeft 6% aan dat er lichamelijke mishandeling aan de orde is en bij 17% zegt geestelijk te zijn mishandeld. Van de kinderen van 12-18 jaar in Ooststellingwerf geeft 13% aan een jonge mantelzorger te zijn van gezinslid met een ernstige ziekte, beperking of verslaving. Bij minderjarige kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen is het risico op kindermishandeling twee tot drie keer zo hoog. Onderliggend probleem dat Veilig Thuis signaleert is dat ouders relatief vaak zelf een jeugdtrauma hebben.

Scheiding

Van de gezinnen in Ooststellingwerf is 7,3% van de gezinnen een eenouderhuishouden. In gemeente Ooststellingwerf heeft 18% van de kinderen onder de 12 jaar een scheiding meegemaakt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die te maken hebben gehad met een complexe scheiding, vaker te kampen hebben met leer- en gedragsproblemen, emotionele, psychische en sociale problemen en een negatief zelfbeeld. Instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden geven aan dat zij ongeveer 75% van de tijd bezig zijn met complexe scheidingszaken.

Dringend advies

De factoren welke worden genoemd liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. De bevolkingssamenstelling (relatief veel kwetsbare inwoners) is lastig te beïnvloeden. Volgens de Adviesraad Sociaal Domein kun je echter ook concluderen dat het effect van de bestaande inspanningen de afgelopen jaren tekort is geschoten. Het dringende advies is om de inspanningen te richten dat minder jeugdigen in Ooststellingwerf uit huis geplaatst gaan worden ‘en benoem een streefgetal’.

Ambulante hulp

Het college zegt in een reactie: ‘We werken met doe-agenda’s juist om zicht te krijgen op hoe inspanningen bijdragen aan de gestelde doelen. Uiteraard is ons streven om zo min mogelijk jonge inwoners uit huis te plaatsen. Het inzetten van ambulante hulp kan helpen om dit te voorkomen en dat doen we ook. We kiezen niet voor het benoemen van streefcijfers over het aantal trajecten jeugdhulp met verblijf aangezien we daar als individuele gemeente slechts een beperkte invloed op hebben.’

Organisaties

Er is een uitgebreid hulpaanbod beschikbaar voor ouders en kinderen in gemeente Ooststellingwerf. Bij consultatiebureaus, op scholen, bij jeugdwerkers, bij buurtsportcoaches en bij aanbieders is er aandacht voor het kind en het systeem. In het gebiedsteam werken jeugdwerkers die vanuit hun specialisme aandacht hebben voor het kind en het gezin. De samenwerking tussen alle betrokken organisaties die met kinderen te maken hebben, zoals scholen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties, jongerenwerk, politie en maatschappelijk werk verloopt in Ooststellingwerf redelijk naar tevredenheid maar kan nog beter.