Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Het leven is ...

“Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst.” (Filippenzen 1:21). Bijna iedereen houdt van het leven hier op aarde. We worden er steeds op gewezen door al de regels die op ons afkomen.

Toch is er meer dan alleen dit leven hier op aarde. In het genoemde gedeelte uit de Bijbel staat: “Want te leven is voor mij Christus”. Wat zou hiermee bedoeld worden? Wie is deze Christus? Christus of Messias betekend: gezalfde. In de Bijbel is sprake van zalving van: priesters, profeten en koningen. Dit geeft aan dat er een bepaalde dienst wordt uitgevoerd. De HERE Jezus, de Zoon van God is zowel priester, profeet en koning. Tijdens zijn leven hier op aarde was HIJ een profeet (betekent: de mond van God). HIJ is ter dood veroordeeld en heeft Zijn bloed gestort op het kruis te Golgotha. HIJ is begraven en opgestaan uit de dood: “dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften;” (1 Korinthe 15:3,4).
Na Zijn hemelvaart is hij gaan zitten aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden; nu is HIJ de priester. HIJ komt weer op aarde om Zijn Koninkrijk op te richten. HIJ is dan de Koning der Koningen en de Heer de Heren. Is Christus uw leven? Als je hier ja op kunt zeggen dan is het vervolg ook van toepassing: “en te sterven is winst.” Dit lijkt op het eerste gezicht zo tegenstrijdig als het maar zijn kan. Hoe kan het sterven nou ooit winst zijn. Als je dit administratief zou zeggen: er is meer opbrengst dan kosten.
Dat noemen we winst. Het leven hier op aarde is tijdelijk. Pasgeleden was er het overlijden van mijn schoonmoeder. Dan wordt je weer bepaald bij het tijdelijke van dit aardse leven. “….opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren.” (Hebreeën 2:14,15)

Luut Lise, Onafhankelijke Baptistengemeente Haulerwijk