Tiny Houses komen niet in buitengebied

Oosterwolde - Op dit moment zijn er binnen Ooststellingwerf geen concrete locaties waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. Mogelijke locaties moeten worden gevonden binnen het bestaand bebouwd gebied van dorpen.

Uit een ambtelijk onderzoek blijkt er een beperkt aantal locaties in aanmerking kunnen komen voor het plaatsen van Tiny Houses. Tiny Houses in het buitengebied hebben nadrukkelijk niet de voorkeur van de gemeente, die de landschappelijke waarden van het buitengebied wil beschermen en verrommeling wil tegengaan.

Vraag bescheiden

Een Tiny House is een volledig uitgeruste woning, bestemd voor permanente bewoning, met een klein oppervlak en een beperkte hoogte. Tot op heden is de vraag naar Tiny Houses in Ooststellingwerf bescheiden. Vorig jaar en afgelopen jaar is de gemeente door individuele belangstellenden benaderd met de vraag of er mogelijkheden zijn om een Tiny House te kunnen realiseren. Er hebben zich bouwers en initiatiefnemers gemeld die Tiny Houses in de gemeente willen realiseren.

Ooststellingwerf staat welwillend tegenover experimenten met Tiny Houses. Als een initiatief zich aandient, wil de gemeente dat actief faciliteren. Het initiatief ligt echter bij andere partijen.

Woningbouwruimte

Een cruciale factor voor het slagen van Tiny House projecten is hoe deze woonvorm zich verhoudt tot de woningbouwruimte. De provincie hanteert vooralsnog het principe dat een Tiny House meetelt in de woningbouwafspraken. De resterende toe te kennen woningbouwruimte in Ooststellingwerf is zeer beperkt. Gezien de behoefte en het experimentele karakter van Tiny Houses wil de gemeente zich inspannen om voor dit type woning woningbouwruimte beschikbaar te stellen. Concrete plannen worden door de gemeente in een vroeg stadium aan de provincie voorgelegd om zich te kunnen beroepen op de ‘afwijkingsbevoegdheid.’