Plan voor tijdelijke woningen in Makkinga krijgt steun

Makkinga - De gemeente steunt het plan van Plaatselijk Belang Makkinga voor tijdelijke starterswoningen. Er wordt medewerking en woningbouwruimte gevraagd aan de provincie. Verder onderzoekt de gemeente of het plan op de locatie ‘Muldersveld’ in Makkinga gerealiseerd kan worden.

Het plan houdt de realisatie in van tien tijdelijke starterswoningen en een centraal gebouw op het Muldersveld in Makkinga. Het gaat om gelijkvloerse woningen van 50/60 m2 met eigen tuin. Betaalbaarheid, duurzaamheid en een ‘sociale community’ zijn volgens de initiatiefnemers de uitgangspunten. Het centrale gebouw bevat gemeenschappelijke voorzieningen (tuingereedschap, was-droogruimte, deelfietsen/ -auto’s).

Starters

De beoogde locatie, het Muldersveld, is een agrarisch perceel aan de rand van Makkinga, dat in eigendom is van de gemeente. Het plan gaat om tijdelijke woningen, met als doelgroep starters. De initiatiefgroep wil graag komen tot een specifieke constructie waarbij de maandlasten voor de starters laag zijn en de grond in handen blijft, of, na verwijdering van de woningen, terugvloeit naar de gemeente. De gemeente wil het onderzoek niet strikt beperken tot de locatie ‘Muldersveld’. Mochten op die locatie onoverkomelijke bezwaren liggen, moet er geschakeld kunnen worden naar alternatieve locaties in Makkinga.

PB Makkinga geeft aan dat er voldoende concrete vraag is voor dit plan. De woningen zijn tijdelijk en worden weer verwijderd als de behoefte naar woningen, zoals de prognoses voorspellen, afneemt. In het projectplan wordt wisselend gesproken over 10-15 jaar en maximaal 15 jaar.

Door de tijdelijkheid, de financiering en een alternatieve inrichting van het terrein, gaat het om een nieuw concept. Ook Oldeberkoop en Waskemeer hebben de wens een zelfde soort flexibele, betaalbare woningen te realiseren.

Gezinsverdunning

Met name voor jongeren zijn de kansen op de woningmarkt klein. Dit geldt voor grote delen van Nederland en ook voor Ooststellingwerf. Dit komt met name door gezinsverdunning. Het gemiddelde aantal personen per huishouden neemt hierbij af, waardoor het aantal huishoudens toeneemt. Omdat het aantal inwoners (nog) niet noemenswaardig daalt, is er op korte termijn een stijgende woningbehoefte. De prognoses geven aan dat deze behoefte in Ooststellingwerf nog aantal jaar voortduurt, maar daarna wordt een kentering verwacht en zal de woningbehoefte afnemen. Tijdelijke woningen kunnen de piek in de woningbehoefte opvangen zonder dat dit op de langere termijn zorgt voor een overaanbod en leegstand.

Er is behoefte aan andere woningen dan het actuele aanbod te bieden heeft, met name aan een vergroting van de levensloopgeschikte woningvoorraad. Daarnaast is er een trend zichtbaar in anders opgezette woningbouwplannen dan traditionele bouw, bijvoorbeeld ‘hofjeswonen’, CPO’s of ‘Tiny Houses’.

Doelgroep

Het is onzeker of de woningen daadwerkelijk bewoond zullen worden door de beoogde doelgroep. In het projectplan wordt aangegeven dat wordt ingezet op starters die zijn opgegroeid in het dorp. Vanuit het publiekrecht (bestemmingsplan of vergunning) kan hier echter niet op gestuurd worden.