De AED, waar moet die nog komen?

Oosterwolde – Op veel plekken hangen ze al: AED’s. Dorpskernen binnen de gemeente zijn bijna allemaal ‘hartveilig’, maar op veel plekken kan het beter. Dat vindt de kerngroep Hartveilig Ooststellingwerf.

‘Wij hebben regio’s in kaart gebracht waar eigenlijk nog een AED nodig is. De lijst is groter dan menigeen zal verwachten’, zegt Roelof Bult, lid van Hartveilig Ooststellingwerf.

Lastig uitgangspunt

Aanvoerders van de lijst zijn dorpsranden en dunbevolkte regio’s, ‘maar waar nog best veel Ooststellingwervers wonen’. Dat kan veel veiliger, acht de groep, die zich een lastig te halen uitgangspunt ten doel heeft gesteld: in het geval van nood bij hartfalen moet iedereen in de gemeente Ooststellingwerf kunnen rekenen op reanimatiehulp van burgerhulpverleners met een AED. De gemeente heeft begin dit jaar een subsidie van 20.000 euro beschikbaar gesteld voor het hartveiliger maken van de gemeente. ‘Wij hopen dat we dorpsbelangen en bewonerscommissies enthousiasmeren’, vertelt Bult. ‘Gesubsidieerd een AED krijgen is ideaal, maar daarvoor zijn wel vrijwilligers nodig.’ Hij doelt op burgerhulpverleners die leren om met een AED om te gaan.

Hulpverlening

Naast AED’s zullen er veel omwonenden van deze AED’s opgeleid en aangemeld moeten worden voor reanimatiehulpverlening. Om concreet te zijn: per kern of gebied waar een AED geplaatst gaat worden wil het kernteam ook een grote groep omwonenden mee laten doen met het project als opgeleide burgerhulpverlener (minimaal 10 per inzetbare AED). Bij plekken waar de kerngroep nog graag een AED geplaatst ziet worden, valt te denken aan de Nieuwe Vaart in Appelscha, ‘en vele delen van Oldeberkoop, Nijeberkoop en Elsloo zijn ook nog onderbezet of Laagduurswoude bijvoorbeeld’. De inventarisatie is inmiddels gedaan. ‘Mochten er bewoners van deze gebieden zelf initiatieven willen oppakken, kunnen daarvoor voorstellen ingediend worden bij de kerngroep.’ Zij gaan deze voorstellen meenemen in het totaal plaatje. Wanneer er in het voorgestelde gebied belangstelling en medewerking is, kan de Kerngroep een financieel voorstel doen naar de gemeente inzake de subsidie, om het lokale project (grotendeels) te financieren.

De Kerngroep is bereikbaar middels email hartveiligooststellingwerf@gmail.com.