Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Vertrouwen

“Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” Spreuken 3: 5 en 6.

Het woord vertrouwen geeft aan dat dit te maken heeft met trouw. Het woord vertrouwen wordt veel gebruikt om aan te geven dat alles wel goed komt. Als we om ons heen kijken dan blijkt dit echter toch anders te zijn. In mijn beroep is vertrouwen de basis van de werkzaamheden. Het merkwaardige is echter dat er steeds meer wetgeving komt die spreekt van wantrouwen. Bij veel instanties wordt er een ID-bewijs gevraagd, en tevens een verklaring van goed gedrag. Het is niet meer voldoende dat je zegt ik ben de persoon die voor je staat en ik gedraag me als een goed burger. Denk ook aan de huwelijken die worden gesloten waarbij men elkaar trouw belooft. Er zijn vele echtscheidingen omdat er geen vertrouwen meer is in elkaar. In de Bijbel wordt het woord “vertrouwen” ook vertaald met geloof. “En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.” Genesis 15:6. Dit zet het in een ander licht. Want vertrouwen kan er alleen zijn als de persoon betrouwbaar is. De mens is van nature niet betrouwbaar. “Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God,” Romeinen 3:32. Wie is er dan wel te vertrouwen? Dit zegt de eerste zin: de HERE. HIJ heeft ons ZIJN woord gegeven; de Bijbel. “Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd.” Spreuken 8:8. Wie kan beweren dat elk woord dat door hem gesproken wordt waarheid is? Dit doet de HERE wel. “Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.” Jeremia 17:7,8. Vertrouwt u HEM?

Luut Lise, Onafhankelijke Baptistengemeente Haulerwijk