Fietsen en wandelen langs historie van ‘RAAF-dorpen’

Appelscha - In Ravenswoud, Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo (RAAF) is het plan opgevat een historische wandel- en fietsroute op te zetten.

Het dorpswerk, het werk waar de dorpsbelang-verenigingen voor staan, is in Ooststellingwerf verdeeld in vier overleg-regio’s. Zuidelijk heet het MOLEN (Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop), in het midden OOSTERWOLDE, noordelijk de groep Donkerbroek, Haule, Waskemeer en Haulerwijk en in de zuidoosthoek RAAF (Ravenswoud, Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo). Elk dorp heeft een eigen vertegenwoordiging.

Leemte in (toeristische) belangstelling

Juist in die zuidoosthoek signaleerden de ‘ambassadeurs van monumenten in Ooststellingwerf’ een leemte in de (toeristische) belangstelling. Ook in contacten met inwoners merkten bestuurders van de Dorpsbelangen dit op. Gasten die in de omgeving logeerden op campings, in hotels en logementen, zochten de fiets- en wandelmogelijk-heden in het Drents-Friese Wold en verder Drenthe in. Of via het Fochtelooërveen naar Veenhuizen en verderop. Appelscha zelf werd een beetje gepasseerd, Ravenswoud en Fochteloo werden zeker overgeslagen. Bezoekers kregen niets mee van de vele monumentjes en andere gedenkwaardige plekken die er zijn aan te wijzen.

Ontginnen van hoogeveen

Het verhaal en het bestaansrecht van de dorpen en Appelscha-Boven vindt zijn oorsprong in het ontginnen van het belendende hoogveen en het produceren en verschepen van turf enerzijds, vanuit enkele oorspronkelijke boerengemeenschappen anderzijds. En die geschiedenis is weer zichtbaar te maken door te wijzen op wat waar heeft gestaan, wat er was of is te zien en waar er wat is gebeurd.

Informatiezuiltje

Het is de bedoeling om zulke objecten te markeren met een informatiezuiltje. Daarop komt in het kort enige informatie over het betreffende object. Een uitvoerige beschrijving ervan is (later) te vinden op internet d.m.v. een op de plaquette aangebrachte QR-code, die met de smartphone kan worden gescand. Zonder mobieltje gaat het ook. Er komt een papieren plattegrond waarop de routes en de plaats van de informatiezuilen staan aangegeven.

Logische route

Reeds in ander verband gemarkeerde objecten krijgen alleen een eenvoudige plaquette met logo, volgnummer en QR-code t.b.v. de herkenbaarheid en continuïteit van de route. Dat aanwijzen met zo’n herkenbaar uniform baken is nodig om een logische route te verbinden met een logisch verhaal. Veelal gaat het om nu nog herkenbare of juist nauwelijks vindbare aandachtspunten, maar bestaande zichtbare monumenten worden ook onderdeel van de route en dus ook meegenomen in de nummeringssystematiek.

Kortere stukken

De ambassadeurs hebben de vertegenwoordigers van de plaatselijke en dorpsbelangen van de RAAF-groep warm gekregen voor de deeldoelstelling om hun eigen dorpen te promoten voor de inwoner en de toerist, door mee te doen aan de route. De totale route kan worden verdeeld in kortere stukken die (ook) bedoeld zijn voor degenen die een rondje willen kuieren en voor hen die mindervaliden en ouderen willen meenemen voor een wandeling. De routes ondersteunen ook de ‘heemkunde’: kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving.

Inmiddels zijn er in de RAAF-regio al ruim 70 objecten geïdentificeerd waarover genoeg details te vertellen zijn om in de route te worden opgenomen. Ook (of zelfs) in Ravenswoud staan er een stuk of acht.

Financiering

Het slagen van het project was vooral afhankelijk van de financiering ervan. Nu ook de gemeente Ooststellingwerf een belangrijke bijdrage heeft toegekend (Fonds), het Iepen Mienskipfûns van de provincie Fryslân in haar buidel heeft getast en de Stichting VanHeloma haar steentje bijdraagt, gaat het project van start. Er is inmiddels begonnen met het ontwerpen van de infopanelen en het vastleggen van de routes. De route moet in de loop van 2021 gereed zijn.