Bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden

Appelscha - Bestrijdingsmiddelen dringen diep door in natuurgebieden. Dat blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten en de Drentse bewonersorganisatie Meten=Weten.

Er zijn in vier natuurgebieden, waaronder het Drents-Friese Wold, monsters van planten genomen. In alle onderzochte planten en mest zitten sporen van meerdere bestrijdingsmiddelen.

Vegetatiemonsters

Op 17 september 2019 werden in het Drents-Friese Wold vijf vegetatiemonsters genomen over een lengte van bijna twee kilometer. In alle vijf monsters werden bestrijdingsmiddelen gevonden. In totaal werden acht verschillende stoffen gevonden. ‘Behalve het herbicide chloorprofam en antraquinon hebben de andere zes gevonden stoffen een schimmel werende en/of dodende werking.’ Mogelijk komen die voort uit nabijgelegen teelten, zoals bloembollen en aardappelen. ‘Gezien de alom aanwezigheid van fungiciden, insecticiden en herbiciden in de bemonsterde natuurgebieden is het onwaarschijnlijk dat zij geen negatieve invloed hebben op de biodiversiteit en het functioneren van het ecosysteem.’

Verontrustend

Opvallend is dat het geen verschil maakt hoe diep je een natuurgebied in gaat. ‘De aanwezigheid van de acht gevonden stoffen moet zonder meer als verontrustend worden beoordeeld. Daarbij moeten we ons ook nog bewust zijn van het feit dat er vele insecticiden zijn die in lage, echter niet meetbare, concentraties aanwezig kunnen zijn in de natuur. Het gaat dan vooral om organofosfaat verbindingen, pyrethroïden en neonicotinoïden. Dat betekent dat ook als we deze stoffen niet in de gebieden vinden, er toch sprake kan zijn van een massieve invloed op de ecologie.’

Bollenteelt

In Weststellingwerf heeft GroenLinks de bollenteelt op de politieke agenda gezet in de hoop dat de gemeente een convenant met bollentelers zou willen sluiten. GroenLinks vindt de bestaande informele afspraken met bollentelers in Weststellingwerf een erg smalle basis gezien de risico’s die bewoners lopen door de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Sinds dat die afspraken door het vorige college in 2015 zijn gemaakt is het aantal hectares met bollen gegroeid naar 137 hectare in 2017. De fractie overweegt bij de volgende raadsvergadering met een motie te komen.

RIVM

Vorig jaar toonde Meten=Weten na steekproeven aan dat in tuinen grenzend aan bollenvelden in de gemeente Westerveld resten van meer dan 50 bestrijdingsmiddelen zitten. Bij onderzoek door het RIVM zijn ook sporen van landbouwgif in babyluiers gevonden.