D66 ondervraagt college over Biosintrum

Oosterwolde - De fractie van D66 heeft B & W 23 vragen gesteld over de totstandkoming van het Biosintrum in Oosterwolde. D66, onder leiding van fractievoorzitter Tammo Munting, is fel criticaster van het centrum, onderdeel van het Ecomunitypark.

D66 wil van het college onder meer weten wie besloot dat diverse budgetten, waaronder het PR- en communicatie-budget en de kosten voor audiovisuele installaties, de inrichting en de internetkabel mochten worden overschreden. Het college is verantwoordelijk voor deze beslissingen. In september 2018 bestond bij het college de indruk dat tegenvallers geheel gecompenseerd konden worden. Dit is achteraf gezien niet goed ingeschat.

Legeskosten

In de werkbegroting van het project zijn de legeskosten abusievelijk buiten beeld geraakt. De gemeente stuurde de factuur van de legeskosten per abuis naar zichzelf. Deze rekening is zowel als verkoopfactuur als inkoopfactuur in de financiële administratie geregistreerd. Vervolgens is de inkoopfactuur wel betaald, maar toch zijn de legeskosten buiten beeld geraakt.

D66 vraagt zich af of de financiële administratie van Ooststellingwerf dermate chaotisch is dat zo’n factuur buiten beeld kan raken en toch betaald kan worden. B & W zegt daarop dat haar accountant bevestigt dat de administratie van de gemeente prima op orde is.

Energieverbruik

Ook wil D66 weten waarom de gemeente verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het energiegebruik van het Biosintrum. Het college laat daarop weten dat de gemeente formeel eigenaar is van het gebouw, waardoor de eigenaarslasten voor rekening van de gemeente zijn (€11.000 per jaar). Vanwege de opstart van het centrum is gekozen voor een praktische oplossing, waarbij de gemeente vooralsnog de nutskosten voorschiet tot het moment van overdracht. Omdat voorzien was dat de overdracht aan de stichting op korte termijn zou plaatsvinden, zou dit slechts over een korte periode het geval zijn. Omdat de overdracht nu één van de mogelijke scenario’s is, moet hiervoor een andere regeling getroffen worden. Hierover is de gemeente met de stichting in overleg. Daarnaast is de gemeente met de stichting in gesprek over de onderbouwing van de begroting. Verder is het afhankelijk van het nog te kiezen scenario wie welke kosten voor zijn of haar rekening neemt.

Oneerlijke concurrentie

Van staatssteun voor het Biosintrum is volgens B & W geen sprake naar aanleiding van de vraag van D66 of het oneerlijk is dat het gesubsidieerde Biosintrum concurreert met bijvoorbeeld hotel de Zon zonder subsidie. De gemeente won voor het onderwerp staatssteun extern juridisch advies in. Daaruit bleek dat er geen sprake van oneerlijke concurrentie is zolang marktconform wordt gehandeld. Het advies komt tot de conclusie dat de prijzen realistisch zijn en er derhalve geen sprake is van valse concurrentie.