Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Virus. Bacterie.

“En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” Genesis 2:16,17

Dat we allemaal te maken hebben met een virus dat rondgaat zal niemand zijn ontgaan. Een virus is niet direct waarneembaar door het oog. Dit komt van buitenaf naar je toe. Pasgeleden bleek bij mij, na uitvoerig onderzoek in het ziekenhuis, dat er een bacterie in het bloed terecht was gekomen. Dit wordt genoemd bloedvergifting. Een bacterie komt van binnenuit, dit is aanwezig in je lichaam. Nu wordt er in de Bijbel een “bacterie” genoemd die in ieder mens zit vanaf de geboorte. Deze “bacterie” is niet waarneembaar, zelfs niet door de medische wereld is dit te vinden. De Bijbel noemt deze “bacterie” zonde. En dit is dodelijk. Tegen de eerste mens Adam wordt gezegd dat hij de dood zal sterven. Hij at van de verboden vrucht. “en hij stierf.” Genesis 5:5. Deze “bacterie” is niet te genezen met antibiotica. Voor mij was dit wel de oplossing voor de bloedvergiftiging. Het eerste wat aan de orde is betreffende de zonde is de erkenning dat je zondaar bent. “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,” Romeinen 3:23. Zonde wil zeggen: het doel missen. De HEERE heeft de mens geschapen. Zijn doel is dat ieder mens leeft in volle afhankelijkheid van HEM. Het tweede is:

je zonden belijden. “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9. Dit doe je door het uitspreken van een gebed tot God, de Vader. Dit je mag doen in de Naam en de autoriteit van de HERE Jezus.

“Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6. Als je deze stap zet dan ontvang je het eeuwige leven. De allerbeste bescherming tegen elk virus en bacterie.

Luut Lise, Onafhankelijke Baptistengemeente Haulerwijk