Et Evangelie neffens Markus in et Stellingwarfs

Berkoop - Begin april zol tiedens een bi’jienkomst de vertaeling in et Stellingwarfs van et Markus-evangelie prissenteerd wodden. Die middag kan niet deurgaon vanwegens et coronavirus. Besleuten is om et boekien Et evangelie neffens Markus now toch mar wel et daglocht zien te laoten, want van verschillende kaante is daor ok al vraoge naor.

Et vertaelen begon in 2006

An de vertaeling is een hiele tiedrekte warkt. Deur Rienk Klooster, Jan Koops en Erica Plomp-den Uijl wodde daor in de haast van 2006 mit uut aende gaon. Mit de vertaeling van dit Biebelboek wodde van et begin of an rechtstreeks uutgaon van de Griekse grondtekst. Dat zol laeter ok de belangriekste reden wodden veur de Stellingwarver Schrieversronte om dit Biebelboek uut te geven. De vertaelers wussen dat een dreeg kerwei wodden zol, waor ze wel een jaor of wat mit onder de pannen wezen zollen. Zeker ok omreden et allemaole gebeuren mos naost heur gewone wark. Mar Klooster, Koops en Plomp-den Uijl hadden gien haost en zollen een keer of zesse in et jaor bi’j mekere kommen om een stokkien van Markus omme te zetten in et Stellingwarfs.

‘We hebben d’r mit nocht an warkt’

Gaondeweg kregen de drieje de slag van et vertaelen te pakken. Rienk Klooster: ‘Van de ere kaante kreeg et projekt oons ok te pakken, want we hebben d’r mit een hiele protte nocht an warkt. Omdat de inhoold van dit Biebelboek zo biezunder is, was et alle keren weer inspirerend om d’r mit an de gang te wezen. Woord veur woord en vas veur vas biwwe d’r deurhenne kreupen om te bekieken wat d’r aens staot in et Grieks en wat d’r bedoeld wodt. Awwe daor wat zicht op hadden, zochten we naor Stellingwarver woorden en uutdrokkings om de betekenis van de Griekse tekst zo krekt en dudelik meugelik weer te geven. En dat vanzels in geef, begriepelik en lienig Stellingwarfs.’

Variaanten

Now kent et Stellingwarfs wel wat variaanten tussen bi’jglieks Oost- en Westaende. Mit die vraoge kregen de vertaelers ok te maeken. Klooster zegt daorover: ‘Omdawwe alle drieje uut Oost-Stellingwarf kwammen, hewwe mar keuzen veur de variaanten die oons et meerst vertrouwd in de oren klonken. Daoromme hebben we et Griekse patèr en mètèr vertaeld mit et in et Oostaende gebrukelike ‘heit’ en ‘mem’ en niet mit ‘vader’ en ‘moeke’, dat in et Westaende meer zegd wodt.’

Gien hoogdraevende tael

Dat d’r keuzen is veur een vertaeling van et Markus-evangelie, komt omreden et een betrekkelik kot en verhaelend Biebelboek van zestien heufdstokken is en schreven in een niet al te hoogdraevende tael. In de inleiding bin butendat wat biezunderheden te lezen over et kerakter en de inhoold van et boek. Daormit hopen Rienk Klooster, Jan Koops en Erica Plomp-den Uijl dat ze dit oolde geschrift wat toegaankelik maekt hebben, ok veur goenend die niet zo vertrouwd binnen mit disse lektuur. Vertaelers en uutgever hopen dan ok dat et Evangelie neffens Markus. Uut et Grieks vertaeld in et Stellingwarfs zien weg vienen zal naor een protte lezers in en buten Stellingwarf. Et boek telt 60 bladzieden.