Vliegtuig meet CO2-uitstoot in veenweidegebied

Wolvega - Wageningen University & Research (WUR) meet vandaag met een vliegtuig de CO2-uitstoot bij verschillende veentypes in de driehoek Sneek-Wolvega-Drachten. Het vliegtuig vliegt op een hoogte van 60 meter. Dit kan lokaal enige geluidsoverlast veroorzaken.

De meetgegevens moeten meer inzicht geven in het verminderen van de CO2-uitstoot door effectieve maatregelen. Het gaat om een testvlucht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) dat zich in de startfase bevindt. Ook bekijkt de WUR in welke mate de CO2-uitstoot in het veengebied verschilt van die in het klei- en zandgebied, en wat de uitstoot in agrarische gebieden is ten opzichte van bijvoorbeeld natuurgebieden of dorpen.

Volgend jaar gaan de onderzoekers tweemaandelijks de CO2-uitstoot met het vliegtuig meten. Het onderzoek is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Veenweidevisie van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân is medecoördinator voor het onderzoek in het Friese veenweidegebied.In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent verminderd moet hebben. Een belangrijke bijdrage hieraan moet komen vanuit de veenweiden.