Rechter verwerpt bezwaren tegen zendmast Waskemeer

Oosterwolde – De rechtbank Noord-Nederland verwerpt de bezwaren tegen de bouw van een zendmast bij de Leidijk in Waskemeer door Shere Masten B.V. uit Reewijk. In oktober 2018 verwierp het college van Ooststellingwerf de bezwaren al tegen het afgeven van een Omgevingsvergunning.

Dertien bezwaarmakers eisten toen dat de mast op minstens 400 meter afstand van huizen moest worden geplaatst. De mast komt zeven tot tien meter van erfscheidingen. Omwonenden maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid en zijn bang dat de waarde van hun huizen zal dalen. Drie partijen hebben vervolgens bij de rechtbank beroep aangetekend tegen het afwijzen van de bezwaren door de gemeente. Die zaak diende in mei, de maand waarin de rechtbank de bewaren van vier inwoners afwees tegen de plaatsing van een zendmast bij Wateren. Ook daar speelde gezondheid een rol.

Gezondheidsrisico’s

Wat betreft de risico’s voor de gezondheid wijst de rechtbank in de zaak Waskemeer op de bestaande jurisprudentie uit 2016 gebaseerd op een rapport van de Gezondheidsraad. Er zijn geen aanwijzingen dat blootstelling aan de hier te verwachten grenswaarden aan elektromagnetische velden in de woonomgeving leidt tot gezondheidsproblemen. Die waarden zullen zo goed als nooit voorkomen in Waskemeer, zo is de verwachting.

Vanuit een voorzorgsbeginsel en mede door de discussie die op gang is gekomen heeft de rijksoverheid die grenswaarde later wel verlaagd. De rechtbank heeft echter geen andere objectieve informatie dan het vooralsnog ongewijzigde oordeel van de Gezondheidsraad. Vrees voor brom- en fluittonen is volgens de rechtbank niet onderbouwd. Daar is bij andere masten van deze eigenaar ook geen sprake van.

Verlenging bestaande situatie

Met een hoogte van maximaal 40 meter wordt volgens de rechtbank voldaan het Besluit omgevingsrecht (Bor).De mast vervangt bovendien een bestaande mast en voldoet volgens Huis en Hiem aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Volgens de rechter blijkt nergens uit dat dit advies niet zorgvuldig tot stand gekomen. ‘Een groot deel van de benodigde voorzieningen is reeds aanwezig, het bedrijventerrein is in eigendom van de aanvrager en het verschil met de huidige mast is niet groot.‘ Volgens de rechtbank weegt dat zwaarder dan de situering vlakbij een woongebied. De bezwaarmakers hadden ook alternatieve locaties aangedragen voor de zendmast, maar die geven volgens de gemeente en de rechter ‘geen gelijkwaardig resultaat’.