Subsidie voor Schrieversronte teruggeschroefd

Oldeberkoop - De vaste, jaarlijkse subsidie van de gemeente aan de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (SSR) wordt per 1 januari 2020 verminderd van circa 46.000 euro naar maximaal ongeveer 26.000 euro.

Eerder dit jaar sprak de gemeente Ooststellingwerf hierover met de gemeente Weststellingwerf, de provincie Fryslân en het bestuur van de Schrieversronte (SSR). De vier partijen kwamen overeen dat per 1 januari 2020 een vernieuwing van het subsidieproces wordt doorgevoerd gebaseerd op de notitie ‘Stellingwerfs in de Stellingwerven’. Hiermee is een traject van twee jaar afgerond.

Incidentele activiteiten

De Schrieversronte wordt meer een regie-organisatie. Het beschikbare bedrag moet minder worden uitgegeven aan vaste structurele lasten zoals salarissen, maar meer aan incidentele activiteiten. Het wordt dus een soort prestatiebeloning. De organisatie moet om aan geld te komen projecten indienen ‘waarbij een grotere diversiteit van projecten ten behoeve van het Stellingwerfs wordt verwacht’.

Subsidieaanvraag

Het bestuur van de Schrieversronte moet volgens eigen zeggen extra kosten maken om de organisatie klaar te maken voor de nieuwe subsidiesystematiek. De drie overheden leveren hiervoor een financiële bijdrage. Ooststellingwerf stelt maximaal een eenmalig bedrag van 7060 beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet het bestuur van de SSR een subsidieaanvraag indienen.

Lokaal Cultuurbehoud

De gemeente Weststellingwerf en Ooststellingwerf en de provincie zijn bezig met het opstellen van een subsidieregeling, waarbij instellingen projectsubsidies kunnen aanvragen die bedoelt zijn in het kader van Lokaal Cultuurbehoud en het stimuleren van de Stellingwerver taal. De SSR kan hier vanaf 2020 aanvragen voor doen.